Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na przebudowie wodociągu w miejscowości Wódka ul. Pszeniczna i ul. Aksamitna w gm. Nowosolna.

Gmina Nowosolna ogłasza przetarg

 • Adres: 92-703 Łódź, Rynek Nowosolna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48426484108 , fax. +48426484119
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowosolna
  Rynek Nowosolna 1
  92-703 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426484108, fax. +48426484119
  REGON: 472057780
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanowosolna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na przebudowie wodociągu w miejscowości Wódka ul. Pszeniczna i ul. Aksamitna w gm. Nowosolna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, instalacyjne oraz dostawa materiałów właściwych dla wykonywanych prac polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Pszenicznej i ul. Aksamitnej w miejscowości Wódka, gm. Nowosolna. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin, zadanie 2 – przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wódka” . Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach podpisanej Umowy nr 00024-65150-UM0500091/17 z dnia 25 lipca 2017r. typ operacji: “gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania” Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii”. Tytuł operacji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin, zadanie 2 – przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wódka” Szczegółowe rozwiązania zawiera dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 3.2.1. Przebudowę sieci wodociągowej zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym i uzyskanym pozwoleniem na realizację przedmiotowej inwestycji. 3.2.2. Przepięcie istniejących przyłączy do nowo wybudowanej sieci wodociągowej 3.2.3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności budowlanych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania 3.2.4. Realizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, STWiOR, posiadaną wiedzą 3.2.5. Wszystkie użyte do realizacji zamówienia wyroby muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 3.2.6. Szczegółowe rozwiązania zawiera dokumentacja techniczno – projektowa. Zalecana technologia przyjęta do wykonania nowego rurociągu to technika bezwykopowa poprzez przewiert sterowany. 3.2.7. Wykonawca w ramach realizacji obydwu zadań jest zobowiązany wykonać i zapewnić dodatkowo: a) prawidłową organizację zaplecza i placu budowy, b) wytyczenie obiektów geodezyjnych i ich dozór geodezyjny, odtworzenie na koszt własny znaków geodezyjnych w przypadku naruszenia, c) projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz poniesie koszty związane z zajęciem pasa drogowego i jego zatwierdzenie, d) odtworzenie nawierzchni terenu po niezbędnych robotach ziemnych wykonanych w celu wykonania odwiertów, e) uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego w miejscach przebiegu inwestycji, f) zajęcie pasa drogowego i poniesienia kosztów w tym zakresie, g) oczyszczenie nawierzchni dróg przyległych i sąsiednich do placu budowy, z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a szczególnie ziemi lub błota w czasie trwania budowy, h) naprawę szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, i) segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego, ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach Dz. U. z 2013 roku, poz. 21, 888, 1238), j) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych, w tym także badania wydajności hydrantów, k) całkowitą wymianę gruntu komory dla przewiertów sterowanych oraz komory na przyłączach, dokonać zagęszczania warstwowego oraz przedstawić wyniki badań z wskaźnika zagęszczenia gruntu dla każdej wykonanej komory, l) w ulicach o nawierzchni utwardzonej (nawierzchnia asfaltowa, z kostki, tłuczniowa) wykonanie badań nośności podbudowy, m) pełną dokumentację powykonawczej, n) dokonać czynności odbioru w PINB w Łodzi i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 3.2.8. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym. 3.2.9. Użyte materiały i urządzenia winny być w pierwszym gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać pełną sprawność eksploatacyjną. 3.2.10. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją, na którą składają się: 1) Dokumentacja projektowa zał. Nr 7a – 7f do SIWZ 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SST) zał. Nr 8 do SIWZ 3) Przedmiar robót – zał. Nr 9 do SIWZ., zwaną dalej łącznie Dokumentacją techniczną. 3.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 3.4 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. 3.5 Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. 3.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.7 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 3.8 Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.9 Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.10 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności realizowane przez zatrudnione przez niego osoby, tj.: 3.10.1 Roboty przygotowawcze. 3.10.2 Roboty ziemne. 3.10.3 Roboty instalacyjne. 3.10.4 Wykonanie robót odtworzeniowych. Wymagania określają w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 16.1 Każdy wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości: 5.000,- zł. (słownie zł: pięć tysięcy złotych 00/100). 16.2 Wadium należy wnieść najpóźniej ostatecznego terminu składania ofert. 16.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 16.2 Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust. 4a i 5 Ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 16.5 Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno być w formie oryginału złożone (oddzielnie od oferty) zamkniętej kopercie z dopiskiem – wadium do postępowania przetargowego nr RI.271.1.15.2017 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, w godzinach pracy urzędu. Prosimy nie załączać oryginału wadium lub poręczenia do oferty. 16.6 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego a oryginał dowodu przelewu załączyć do składanej oferty. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Andrespolu, Oddział Nowosolna, nr konta 92 8781 0006 0030 0588 2000 0040 z adnotacją - wadium do postępowania – RI.271.1.15.2017. 16.7 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 16.8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę uznanej jako najkorzystniejszej. 16.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 16.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16.12 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 16.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy UWAGA: 1. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 3. Oferta Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą określony w specyfikacji zostanie uznana za odrzuconą. 4. W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą, zgoda wykonawcy na jego przedłużenie jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą. 5. W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy dotyczące wadium wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach