Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Warszawie, Dzielnica Wilanów ul. Wiertnicza 81

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-513 Warszawa, A.J. Madalińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 541-72-88 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów
  A.J. Madalińskiego 13
  02-513 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 541-72-88 , fax. -
  REGON: 00098582300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmokotow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Warszawie, Dzielnica Wilanów ul. Wiertnicza 81
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Warszawie, Dzielnica Wilanów ul. Wiertnicza 81. Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający dokumentację projektową, przedmiary robót oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach