Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na przebudowie 1 piętra budynku Kolegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (81) 445 41 59 , fax. (81) 445 41 63
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81) 445 41 59, fax. (81) 445 41 63
  REGON: 51406400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kul.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na przebudowie 1 piętra budynku Kolegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie 1 piętra budynku Kolegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, bez wyposażenia (szafy, meble, komputery) w ramach I etapu robót, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i dokumentacji technicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia wchodzący w zakres niniejszego postępowania obejmuje I etap wykonania robót budowlanych. Zamawiający informuje, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie o charakterze dydaktycznym, w którym zajęcia odbywają się do dnia 15 czerwca 2019 r. od poniedziałku do soboty w godzinach 7:30 do 20:50. Wykonanie robót uciążliwych możliwe będzie w godzinach wieczornych oraz nocnych lub w terminie obopólnie ustalonym z Zamawiającym. Za roboty uciążliwe Zamawiający uznaje w szczególności roboty o dużym natężeniu głośności, roboty wyburzeniowe związane z przekuciem przez ściany, inne prace rozbiórkowe, montaż konstrukcji ścian działowych z profili stalowych oraz wykonywanie przewiertów instalacyjnych przez stropy. Wykonawca ma obowiązek dokonać wyceny robót budowlanych na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i całościowej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż przedmiary robót dołączone do dokumentacji przetargowej stanowią jedynie materiał pomocniczy. Podstawą do określenia ceny ofertowej przedmiotu zamówienia jest dokumentacja projektowa (projekty budowlane, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych). W wycenie należy uwzględnić, że część robót planowana jest do wykonania w II etapie robót nie objętych zamówieniem, wykaz tych robót Zamawiający wskazał w dołączonym do SIWZ arkuszu kalkulacyjnym. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uwzględniania wszystkich elementów dokumentacji technicznej oraz wszystkich uwarunkowań istniejącej infrastruktury technicznej. Zamawiający informuje, iż przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem oferty oraz określeniu jej ceny Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną budynku, w którym mają być wykonywane roboty budowlane. Wizję lokalną w celu zapoznania się z warunkami realizacji robót, oraz ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi mającymi wpływ na cenę oferty można będzie przeprowadzić po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z następującą osobą: Krzysztof Targoński nr tel. 81 445-32-45, Andrzej Lendzion nr tel.: 81 445-32-09. Wykonawca zobowiązany będzie po wykonaniu przedmiotu zamówienia na własny koszt zlikwidować teren budowy i doprowadzić go do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest, do przetworzenia, unieszkodliwienia i/lub magazynowania wszystkich materiałów pozostałych po robotach budowlano-instalacyjnych w sposób zgodny z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z późn. zm.), a także postępowania zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. Wytworzone odpady Wykonawca powinien przekazywać podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki, odzysku lub unieszkodliwienia określonych rodzajów odpadów – przekazanie takie powinno każdorazowo zostać potwierdzone na odpowiednim do tego dokumencie. Miejsce wykonania zamówienia: Kolegium Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wskazanych w ustawie Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. BANK PeKaO S.A. III O/Lublin, Nr konta: 50 1240 2382 1111 0010 2390 2519 z dopiskiem: „Wadium – postępowanie nr AZP-240/PN-p30/025/2019”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) Oświadczenie wskazane w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba lub osoby zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach