Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na modernizacji pomieszczeń użytkowych w związku z przekształceniem ich na funkcję biurową

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-060 Katowice, Mikołowska 72A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  Mikołowska 72A
  40-060 Katowice, woj. śląskie
  REGON: 000327882
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na modernizacji pomieszczeń użytkowych w związku z przekształceniem ich na funkcję biurową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji pomieszczeń użytkowych w związku z przekształceniem ich na funkcję biurową, zgodnie z wielobranżowym projektem wykonawczym stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa Załącznik nr 6 do SWZ, oraz przedmiar prac stanowiący Załącznik 7 do SWZ.Informacje w zakresie zasad realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach