Przetargi.pl
Roboty budowlane pn. ”Przebudowa Budynku ”A” Szpitala Rejonowego w Przeworsku w zakresie bezpieczeństwa ppoż

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ogłasza przetarg

 • Adres: 37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6491557, 6487219, , fax. 166 491 590
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
  ul. Szpitalna 16
  37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie
  tel. 016 6491557, 6487219, , fax. 166 491 590
  REGON: 30451000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-przeworsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane pn. ”Przebudowa Budynku ”A” Szpitala Rejonowego w Przeworsku w zakresie bezpieczeństwa ppoż
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Roboty budowlane pn. ”Przebudowa Budynku ”A” Szpitala Rejonowego w Przeworsku w zakresie bezpieczeństwa ppoż. polegające na wykonaniu robót : a. Podział obiektu na dwie strefy pożarowe A1 i A2 poprzez: • Komplet ścianki oddzielenia p.poż. na elewacji (w tym: wykonanie beleczek żelbetowych 5 szt. z wklejeniem chemicznym prętów zbrojeniowych i wykonaniem zbrojenia belek; wymurowanie ścianki z pustaków gazobetonowych dł. 0,30m, szer. 0,20m; docieplenie ścianki styropianem gr.12cm z wyprawą elewacyjną; wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej) • Wykonanie ścian oddzielenia przeciwpożarowego, zapewnienie przejścia do innej strefy pożarowej • Wymianę stolarki na przeciwpożarową, dymoszczelną • Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany przeciwpożarowe (wg opracowań branży elektrycznej i sanitarnej) • Roboty murarskie, tynkarskie, malarskie b. Wydzielenie pożarowo klatek schodowych poprzez: • Wymianę stolarki na przeciwpożarową • Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany pożarowe (wg opracowań branży elektrycznej i sanitarnej) • Wyposażenie klatek w okno oddymiające • Zapewnienie wyjścia z klatek schodowych poprzez przedsionek do innej strefy lub na zewnątrz budynku • Roboty murarskie, tynkarskie, malarskie c. Przebudowa instalacji hydrantów. • Roboty demontażowe • Montaż instalacji hydrantowej • Zabezpieczenie przejść instalacyjnych d. Instalacje elektryczne: • Instalacja elektryczna oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego • Instalacja oddymiania i sterowania drzwiami pożarowymi e. Izolacja instalacji z rur PE: • Jednowarstwowa izolacja z wełny mineralnej pokrytej płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej f. Inne działania niezbędne do spełnienia wymogów ppoż. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach, kosztorysach i projektach stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Podstawa opracowania oferty. Wymagane jest, aby wszystkie konieczne roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności) oraz posiadały wymagane certyfikaty. 3. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 400 000,00 zł, przez cały czas trwania niniejszej umowy. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 5. Miejsce realizacji: Przeworsk ul Szpitalna 16 6. Wymagany okres gwarancji i rękojmi min. 24 miesięcy, max. 60 miesięcy 7. Przyjęty sposób rozliczania robót – wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wymagania dotyczące wadium określa pkt 9 SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: 1) formularz Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) 2) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, 3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, 4) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. 5) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, 6) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ o ile wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 7) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niewiążący wzór zobowiązania o oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, 8) dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach