Przetargi.pl
„MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE BUDY ŁAŃCUCKIE, dz. o nr ewid. 811/2, 812, 813, 1330/2”.

Gmina Białobrzegi ogłasza przetarg

 • Adres: 37-114 Białobrzegi, Białobrzegi
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2245220, 2245227
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białobrzegi
  Białobrzegi 4
  37-114 Białobrzegi, woj. podkarpackie
  tel. 017 2245220, 2245227
  REGON: 53602500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gmina-bialobrzegi.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE BUDY ŁAŃCUCKIE, dz. o nr ewid. 811/2, 812, 813, 1330/2”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje : Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Budy Łańcuckie, działka o numerze ewid. 811/2, 812, 813, 1330/2 - 1 693 mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 Ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (w oparciu o wzór stanowiący zał. nr 7 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach