Przetargi.pl
Roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z doku-mentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy zwanej dalej siecią LAN

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-124 Koszalin, ul. Strefowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3470638 , fax. 94 3425102
 • Data zamieszczenia: 2018-10-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Koszalinie
  ul. Strefowa 15
  75-124 Koszalin, woj. pomorskie
  tel. 94 3470638, fax. 94 3425102
  REGON: 22115305000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pigb-pomerania.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja gospodarki budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z doku-mentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy zwanej dalej siecią LAN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z dokumentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy zwanej dalej siecią LAN, zgodnie z poniższym podziałem na części: 1) Część 1 – Zakład Karny w Koronowie, ul. Bydgoska 27, 86-010 Koronowo wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Strzelewie, Strzelewo 61, 86-014 Sicienko, Oddziałem Zewnętrznym w Czersku, ul Dworcowa 29, 89-650 Czersk, Oddziałem Zewnętrznym w Chojnicach, ul. Pietruszkowa 4, 89-600 Chojnice; 2) Część 2 – Zakład Karny we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, Zakład Karny w Inowrocławiu, ul. Gabriela Narutowicza 46, 88-100 Inowrocław wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Toruniu, ul. Piekary 53, 87-100 Toruń; 3) Część 3 – Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie, Rynek 8, 85-790 Bydgoszcz, Areszt Śledczy w Bydgoszczy, Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Bydgoszczy, ul. Toruńska 276, 85-831 Bydgoszcz; 4) Część 4 - Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu, ul. Wybickiego 10/22, 86-300 Grudziądz, Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 73/17, 86-300 Grudziądz 5) Część 5 - Zakład Karny w Potulicach, Aleja Parkowa 1, 89-120 Potulice wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Potulicach, ul Działkowa 6, 89-120 Potulice.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:  dla części 1: wadium w wysokości: 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);  dla części 2: wadium w wysokości: 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);  dla części 3: wadium w wysokości: 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);  dla części 4: wadium w wysokości: 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);  dla części 5: wadium w wysokości: 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); 1. FORMA WNOSZENIA WADIUM Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804, z późn. zm.). 2. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1) Wadium, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej, należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 86 1130 1121 0006 5624 2990 0001. 3) Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem: „Wadium - przetarg nieograniczony nr PI.37.KO.2018, część..….”. 4) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu (wpłaty wadium). 5) Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu wskazanego w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp. Oryginał dokumentu lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinien być załączony do oferty oraz winien być sporządzony w języku polskim. 7) Z dokumentu wadium wymienionego w formie wskazanej w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, powinno wynikać: a) jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od pierwszego żądania Zamawiającego, b) iż zatrzymanie wadium, nastąpi w przypadku ziszczenia się, chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8) Wadium powinno obejmować cały okres związania z ofertą, poczynając od daty składania ofert. 3. ZWROT WADIUM Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 4. ZATRZYMANIE WADIUM Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, którego wzór stanowi za-łącznik nr 4 do siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach