Przetargi.pl
Roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z doku-mentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie zwanej dalej siecią LAN

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-124 Koszalin, ul. Strefowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3470638 , fax. 94 3425102
 • Data zamieszczenia: 2018-10-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Koszalinie
  ul. Strefowa 15
  75-124 Koszalin, woj. pomorskie
  tel. 94 3470638, fax. 94 3425102
  REGON: 22115305000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pigb-pomerania.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja gospodarki budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z doku-mentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie zwanej dalej siecią LAN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę oraz rozbudowę cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z dokumentacją projektową na terenie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie zwanej dalej siecią LAN, zgodnie z poniższym podziałem na części: 1) Część 1 – Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Podmiejska 17, 72-100 Gorzów Wielkopolski wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Słońsku, ul. Winna 2, 66-436 Słońsk; Areszt Śledczy w Międzyrzeczu, ul. Młyńska 21, 66-300 Międzyrzecz; 2) Część 2 – Zakład Karny w Nowogardzie, ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Płotach, ul. Koszalińska 2, 72-310 Płoty; 3) Część 3 – Areszt Śledczy w Szczecinie, ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin, Zakład Karny w Stargardzie, Aleja Żołnierza 42, 73-110 Stargard; 4) Część 4 - Zakład Karny w Goleniowie, ul. Grenadierów 66, 72-100 Goleniów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:  dla części 1: wadium w wysokości: 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);  dla części 2: wadium w wysokości: 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);  dla części 3: wadium w wysokości: 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);  dla części 4: wadium w wysokości: 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); 1. FORMA WNOSZENIA WADIUM Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804, z późn. zm.). 2. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1) Wadium, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej, należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 86 1130 1121 0006 5624 2990 0001. 3) Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem: „Wadium - przetarg nieograniczony nr PI.36.KO.2018, część..….”. 4) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu (wpłaty wadium). 5) Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu wskazanego w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp. Oryginał dokumentu lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinien być załączony do oferty oraz winien być sporządzony w języku polskim. 7) Z dokumentu wadium wymienionego w formie wskazanej w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, powinno wynikać: a) jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od pierwszego żądania Zamawiającego, b) iż zatrzymanie wadium, nastąpi w przypadku ziszczenia się, chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8) Wadium powinno obejmować cały okres związania z ofertą, poczynając od daty składania ofert. 3. ZWROT WADIUM Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 4. ZATRZYMANIE WADIUM Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, którego wzór stanowi za-łącznik nr 4 do siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach