Przetargi.pl
Roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Rząska, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 261135116, +48 261133017, , fax. +48 261135059, +48 261135165
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Rząska, ul. Krakowska 2
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 261135116, +48 261133017, , fax. +48 261135059, +48 261135165
  REGON: 12150664500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce. 3.2. Przedmiot zmówienia Zamawiający podzielił na cztery części tj.: 3.2.1. Część nr 1 – „Roboty budowlane w zakresie chodników i małej architektury na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce .” Przedmiotem zamówienia dla części nr 1 jest wykonanie naprawy nawierzchni dróg i miejsc parkingowych oraz elementów małej architektury znajdujących się na terenie kompleksu wojskowego w Rząsce przy ul. Krakowskiej 2. Stan istniejący: Nawierzchnie miejsc parkingowych z kostki betonowej lub utwardzone z kruszyw naturalnych. Krawężniki i obrzeża betonowe. Jezdnie przylegające do miejsc parkingowych o nawierzchniach asfaltowych lub z kostki betonowej, rdzewiejące balustrady schodowe i słupki tablic informacyjnych, odpadające płytki schodów do stołówki przylegające do remontowanego chodnika. Zakres prac remontowych obejmował będzie: 1. Roboty rozbiórkowe 2. Roboty ziemne. 3. Naprawa i uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej. 4. Naprawa nawierzchni z kruszyw naturalnych. 5. Uzupełnienie i naprawa odwodnień nawierzchni dróg i miejsc parkingowych. 6. Okładziny schodów zewnętrznych. 7. Malowanie stalowych balustrad i konstrukcji tablic informacyjnych. 8. Wywiezienie z placu budowy nadmiaru gruntu i gruzu. 3.2.1.1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘSCI NR 1 PRECYZUJĄ N/W DOKUMENTY: a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:  STWIORB b) Przedmiary robót:  Przedmiar 3.2.2. Część nr 2 – „Naprawa nawierzchni dróg i miejsc parkingowych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce.” Przedmiotem zamówienia dla części nr 2 jest wykonanie naprawy nawierzchni dróg i miejsc parkingowych znajdujących się na terenie kompleksu wojskowego w Rząsce przy ul. Krakowskiej 2. Stan istniejący: Nawierzchnie miejsc parkingowych i drogi dojazdowej z kostki betonowej lub utwardzone z kruszyw naturalnych. Krawężniki i obrzeża betonowe skorodowane, rozjeżdżone Zakres prac remontowych obejmował będzie: 1. Roboty rozbiórkowe 2. Roboty ziemne. 3. Naprawa i uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej. 4. Naprawa nawierzchni z kruszyw naturalnych. 5. Uzupełnienie i naprawa odwodnień nawierzchni dróg i miejsc parkingowych. 6. Wywiezienie z placu budowy nadmiaru gruntu i gruzu. 3.2.2.1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘSCI NR 2 PRECYZUJĄ N/W DOKUMENTY: a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:  STWIORB b) Przedmiary robót:  Przedmiar 3.2.3. Część nr 3 – „Naprawa odwodnienia linowego wymiana drzwi stalowych, prace malarskie w pomieszczeniach kuchni w budynku nr 6 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce .” Przedmiotem zamówienia dla części nr 3 jest wykonanie naprawy odwodnienia liniowego w posadzce kuchni, wymiana starej, niesprawnej ślusarki drzwiowej oraz prace malarskie, odświeżające pomieszczenia warsztatowe kuchni zgodnie z wymogami sanitarnymi w budynku nr 6 na terenie kompleksu wojskowego w Rząsce przy ul. Krakowskiej 2. Stan istniejący: Odwodnienie liniowe w posadzce warsztatu kuchennego niedrożne i nieszczelne, ściany zabrudzone wymagające dostosowania do wymogów przepisów sanitarnych, ślusarka drzwiowa zniszczona i niedostosowana do potrzeb komunikacyjnych obsługi kuchni. Zakres prac remontowych obejmował będzie: 1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 2. Roboty posadzkowe 3. Roboty izolacyjne 4. Montaż ślusarki drzwiowej 5. Roboty malarskie 3.2.3.1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘSCI NR 3 PRECYZUJĄ N/W DOKUMENTY: a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:  STWIORB b) Przedmiary robót:  Przedmiar 3.2.4. Część nr 4 – „Naprawa części ogrodzenia wewnętrznego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce .” Przedmiotem zamówienia dla części nr 4 jest wykonanie naprawy ogrodzenia wewnętrznego znajdującego się na terenie kompleksu wojskowego w Rząsce przy ul. Krakowskiej 2. Stan istniejący: Istniejące ogrodzenie wewnętrzne w stanie technicznie zniszczonym, wielokrotnie naprawiane tymczasowo, bramy przejazdowe opadnięte, skorodowane, o różnej estetyce, słupki ogrodzeniowe zapadnięte i przekrzywione, siatka luźna, braki uzupełniono w sposób nieestetyczny. Zakres prac remontowych obejmował będzie: 1. Roboty rozbiórkowe 2. Roboty ziemne. 3. Roboty betoniarskie 4. Roboty ogrodzeniowe 5. Naprawa nawierzchni dróg i chodników 6. Montaż bram i furt wejściowych, zewnętrznych 7. Wywiezienie z placu budowy nadmiaru gruntu i gruzu. 3.2.4.1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘSCI NR 4 PRECYZUJĄ N/W DOKUMENTY: a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:  STWIORB b) Przedmiary robót:  Przedmiar 3.3. Szczegółowy zakres robót został zawarty w „Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót” dla danej części – zał. nr 5 do SIWZ oraz w „Przedmiarach robót” dla odpowiedniej części - zał. nr 7 do SIWZ 3.4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia jest terenem zamkniętym w rozumieniu art. 4 ust. 2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 Nr 193, poz.1287 z późn. zm.). 3.5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, prawem budowlanym, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi normami budowlanymi i rozporządzeniami. 3.6. Nakłady robocizny, materiały i sprzęt w pozycjach analogicznych należy przyjąć tak jak wskazał w poszczególnych pozycjach Zamawiający. 3.7. Dopuszcza się zastosowanie materiału, sprzętu o parametrach równoważnych bądź wyższych w stosunku do wskazanego. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiału lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i stanowić będą podstawę decyzji o akceptacji zaoferowanych materiałów lub urządzeń lub odrzuceniu oferty. Uwaga! Realizacja prac remontowych będzie odbywała się na czynnym obiekcie, w dni robocze w godzinach od godz. 7:00 do 15:00 lub w terminach uzgodnionych z Użytkownikiem tj. Dowódcą Jednostki Wojskowej lub z upoważnionym przedstawicielem oraz Zamawiającym. W związku z tym, że ww. prace będą się odbywały w kompleksie czynnym to Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem wspólny harmonogram wyłączeń dróg i miejsc parkingowych z użytkowania dla wykonania robót remontowych objętych Umową. Uwaga! Wykonawca na własny koszt zabezpiecza kontenery socjalne i sanitarne dla swoich pracowników. Zamawiający wskaże miejsce ich tymczasowej lokalizacji oraz wskaże miejsca poboru energii elektrycznej, doprowadzenia wody zimnej i odprowadzenia ścieków. 3.8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu „Gwarancji dobrego wykonania” – („Gwarancji dobrego wykonania” – stanowiąca załącznik do umowy), na okres zgodnie z wyborem wskazanym w drugim kryterium (SIWZ część nr I pkt 14).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:  część nr 1 w kwocie – 9 000,00 zł (słownie zł: dziewięć tysięcy)  część nr 2 w kwocie – 4 000,00 zł (słownie zł: cztery tysiące)  część nr 3 w kwocie – 2 000,00 zł (słownie zł: dwa tysiące)  część nr 4 w kwocie – 6 000,00 zł (słownie zł: sześć tysięcy)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Zamawiający nie wyznaczył szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest dołączyć do druku „Oferta” (zał. nr 1 do SIWZ) nw. dokumenty: a) Standardowy formularz jednolitego oświadczenia (zał. nr 6); b) „Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w „Założeniach wyjściowych do kosztorysowania” – zał. nr 9 do SIWZ oraz według przedmiarów robót załączonych przez Zamawiającego do dokumentacji przetargowej. c) „Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od … do …” w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” - (zał. nr 2) złożony w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji – w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów. d) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy); e) oryginał gwarancji wadialnej jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach