Przetargi.pl
Nierytmiczna sprzedaż oleju napędowego, oleju silnikowego, Etyliny Pb-95 dla pojazdów oraz sprzętu mechanicznego, będących własnością Urzędu Gminy w Książu Wielkim

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 32-210 Książ Wielki, ul. Warszawska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 413 838 002 , fax. 413 838 002
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Warszawska 17
  32-210 Książ Wielki, woj. małopolskie
  tel. 413 838 002, fax. 413 838 002
  REGON: 54322600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugksiazwielki

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nierytmiczna sprzedaż oleju napędowego, oleju silnikowego, Etyliny Pb-95 dla pojazdów oraz sprzętu mechanicznego, będących własnością Urzędu Gminy w Książu Wielkim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oleju napędowego, oleju silnikowego, etyliny Pb-95 dla pojazdów i sprzętu mechanicznego używanego przez Urząd Gminy w Książu Wielkim. Tankowanie pojazdów odbywać się będzie na terenie stacji paliw oferenta. Przewidywana ilość paliwa do pobrania w okresie jednego miesiąca: 2.800 litrów olej napędowy, 250 litrów etylina Pb95, oleje silnikowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada- koncepcję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz 1124).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach