Przetargi.pl
Roboty budowlane na istniejących obiektach użyteczności publicznej w gminie Urszulin w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Polesia- przebudowa budynków publicznych Gminy Urszulin na potrzeby obiektów kultury”

Gmina Urszulin ogłasza przetarg

 • Adres: 22-234 Urszulin, ul. Kwiatowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 713 001 , fax. 825 713 001
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Urszulin
  ul. Kwiatowa 35
  22-234 Urszulin, woj. lubelskie
  tel. 825 713 001, fax. 825 713 001
  REGON: 11019787100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugurszulin.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane na istniejących obiektach użyteczności publicznej w gminie Urszulin w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Polesia- przebudowa budynków publicznych Gminy Urszulin na potrzeby obiektów kultury”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na istniejących obiektach użyteczności publicznej w gminie Urszulin w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Polesia - przebudowa budynków publicznych Gminy Urszulin na potrzeby obiektów kultury”. 2.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy PZP dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwie części jak poniżej: 2.2.1. Część pierwsza zamówienia – „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego z dostosowaniem na potrzeby kultury w miejscowości Wola Wereszczyńska”, której zakres obejmuje między innymi:  właściwe i adekwatne zabezpieczanie terenu budowy,  wykonanie prac pomiarowych,  rozbiórka pokrycia z płyt zawierających azbest, UWAGA: W przypadku rozbiórki pokrycia dachowego z płyt azbestowych lub materiałów zawierających azbest Wykonawca musi dysponować dokumentem poświadczającym odbiór takiego materiału, z obmiarem, przez uprawnioną do tego firmę,  wykonanie robót rozbiórkowych, z właściwym zagospodarowaniem powstałych odpadów we własnym zakresie,  usunięcie gruzu budowlanego,  wykonanie robót ziemnych,  wykonanie ław i stóp fundamentowych,  wykonywanie robót murarskich i żelbetowych w tym wymurowanie ścian wewnętrznych od fundamentu do dachu w osi B (ściana p.poż.), C i D,  wykonanie przejść przeciwpożarowych między strefami p.poż. i pomieszczeniami na zasadach strefy dla instalacji zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa,  montaż elementów prefabrykowanych w miejscach docelowych,  wykonanie hydroizolacji obiektu,  wykonanie warstw podłogi na gruncie z warstwą wykończeniową zaakceptowaną przez Zamawiającego,  wykonanie więźby i połaci dachowej,  wykonanie izolacji termicznej obiektu wraz z wyprawą tynkarską,  wykonanie tyków na ścianach,  malowania tynków wewnętrznych na kolor zaakceptowany przez Zamawiającego,  ułożenie glazury na ścianach zaakceptowanej przez Zamawiającego,  dostawa i montaż suchej zabudowy - płyt gipsowo kartonowych na Sali wielofunkcyjnej w spadku zgodnym ze spadkiem pasa górnego wiązarów dachowych,  dostawa i montaż kompletnego sufitu podwieszanego w poziomie, w pozostałych pomieszczeniach zapewniającego wysokość pomieszczenia min. 3,0m wraz z ułożeniem warstw jak w przekroju A-A dla dachu (wełna i folie)  wykonanie instalacji wentylacyjnej,  wykonanie kominów wentylacyjnych i dymowego,  dostawa i montaż stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi (z konglomeratu) i zewnętrznymi (z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego),  wykonanie pozostałych prac zewnętrznych elewacyjnych w tym wykonanie zdobień elewacyjnych zgodnie z rysunkami elewacji,  wykonanie robót brukarskich w tym między innymi schodów zewnętrznych, pochylni dla os. niepełnosprawnej, opaski dookoła obiektu, itp. (po uprzednim zaakceptowaniu koloru i kształtu elementów brukowych) wraz z podbudowami w otoczeniu obiektu,  dostawa i montaż bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z przyłączem,  wykonanie instalacji sieci hydrantowej zewnętrznej,  wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego zgodnie z dokumentacją,  wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ od ZL do rozdzielnicy głównej budynku,  wykonanie robót elektrycznych wraz z dostawą i montażem niezbędnego osprzętu zgodnie z projektem,  wykonanie instalacji odgromowej,  dostawa, montaż i podłączenie kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnym osprzętem oraz koordynowanie spraw z zarządcą sieci energetycznej,  wykonanie instalacji sanitarnych wraz z białym montażem, w tym dostawa i montaż przepływowych podgrzewaczy wody,  dostaw i montaż nowego kotła c.o. klasy 5, zgodnego z dokumentacją projektową przystosowanego do spalania pelletu każdej klasy posiadającego wymagane prawem atesty i certyfikaty,  wykonanie robót wykończeniowych,  niwelacja przyległego terenu wraz z obsianiem mieszanką traw,  prace pielęgnacyjne,  dostarczenie dokumentacji powykonawczej i powykonawczej geodezyjnej,  uczestniczenie w odbiorach technicznych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, niezależnie od etapu inwestycyjnego, UWAGA: Zamawiający zaleca Wykonawcy: 1. wykonanie robót budowlanych polegających na doprowadzeniu zaprojektowanego obiektu budowlanego do stanu surowego zamkniętego w terminie do 31.12.2020 r. 2. położenie/wbudowanie wszystkich elementów instalacji elektrycznych i sanitarnych do dnia 29.01.2021 r. 3. doprowadzenie do zrealizowania finansowego (brutto) przynajmniej 85% całości inwestycji do dnia 29.01.2021 r. Wszystkie materiały wykończeniowe, urządzenia i elementy wizualne przed zamówieniem, wbudowaniem/montażem muszą uzyskać poza akceptacją Inspektora Nadzoru, również akceptację Zamawiającego. 2.2.2. Część druga zamówienia – „Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na potrzeby remizy strażackiej i filii bibliotecznej w miejscowości Wereszczyn”, której zakres obejmuje między innymi: - właściwe i adekwatne zabezpieczanie terenu budowy, - odbicie starych tynków wewnętrznych, - wykonanie prac pomiarowych, - wykonanie robót rozbiórkowych, z właściwym zagospodarowaniem powstałych odpadów we własnym zakresie, - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie fundamentów, - wykonywanie robót murarskich i żelbetowych, - wykonanie hydroizolacji, - wykonanie konstrukcji wsporczej pod kopułę astronomiczną, - wykonanie więźby i połaci dachowej wraz ze zmianą pokrycia dachowego w sposób zapewniający prawidłową i bezawaryjną pracę kopuły astronomicznej, UWAGA: W przypadku rozbiórki pokrycia dachowego z płyt azbestowych lub materiałów zawierających azbest Wykonawca musi dysponować dokumentem poświadczającym odbiór takiego materiału z obmiarem przez uprawnioną do tego firmę, - wykonanie kominów wentylacyjnych i komina dymowego, - dostawa i montaż stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej, - wykonanie izolacji termicznej obiektu (w części [możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu terminu] – zgodnie z dokumentacją projektową) wraz z wyprawą tynkarską, - wykonanie prac zewnętrznych elewacyjnych, - dostawa i montaż platformowego pionowego dźwigu osobowego, - wykonanie instalacji sanitarnych wraz z białym montażem w tym dostawa i montaż przepływowych podgrzewaczy wody, - wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z grzejnikami, orurowaniem i niezbędnymi urządzeniami, - dostaw i montaż nowego kotła c.o. klasy 5, zgodnego z dokumentacją projektową przystosowanego do spalania pelletu każdej klasy posiadającego wymagane prawem atesty i certyfikaty, - wykonanie robót elektrycznych wraz z dostawą i montażem niezbędnego osprzętu, opraw itd., - dostawa, montaż i podłączenie kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnym osprzętem oraz koordynowanie spraw z zarządcą sieci energetycznej, - wykonanie robót wykończeniowych jak tynki, glazura, płytki imitujące cegłę klinkierową, listwy/cokoliki przyścienne itd. (po uprzednim zaakceptowaniu koloru/wzoru i kształtu przez Zamawiającego), - wykonanie robót brukarskich (po uprzednim zaakceptowaniu koloru i kształtu elementów brukowych przez Zamawiającego) wraz z podbudowami w otoczeniu obiektu zgodnie z dokumentacja projektową, - niwelacja przyległego terenu wraz z obsianiem mieszanką traw, - prace pielęgnacyjne, - dostarczenie dokumentacji powykonawczej i powykonawczej geodezyjnej po zakończeniu robót budowlanych, UWAGA: Zamawiający wyłącza z postępowania przetargowego element pozycji nr 39 przedmiaru robót budowlanych polegających na dostawie i montażu teleskopu wraz z oprzyrządowaniem. W pozycji nr 39 przedmiaru budowlanego należy wycenić tylko i wyłącznie dostawę i montaż kopuły astronomicznej. Zamawiający zaleca Wykonawcy:: 1. zakończenie prac zewnętrznych na obiekcie w tym prac elewacyjnych do dnia 31.12.2020 r. 2. położenie/wbudowanie wszystkich elementów instalacji elektrycznych i sanitarnych do dnia 29.01.2021 r. 3. doprowadzenie do zrealizowania finansowego przynajmniej do 85% całości inwestycji do dnia 29.01.2021 r. Wszystkie materiały wykończeniowe, urządzenia i elementy wizualne przed zamówieniem, wbudowaniem/montażem muszą uzyskać poza akceptacją Inspektora Nadzoru, również akceptację Zamawiającego. Budki oraz skrzynki lęgowe należy umieszczać dość wysoko, w pobliżu podbitki dachu, przy czym odległość pomiędzy budkami dla wróbli nie może być mniejsza niż 2m. Konstrukcja budek powinna być wykonana z dobrej jakości materiału oraz umożliwić łatwe ich czyszczenie. W przypadku montażu budki na zewnątrz obiektu daszek powinien być zabezpieczony papą przed deszczem. Budki lęgowe dla wróbli można umieścić bezpośrednio na poddaszu. Wlot należy wykonać z rury PCV o szerokości 35 - 40 mm z przykręconą wewnątrz listewką szerokości 5-6 mm. Montaż budek lęgowych musi być zgodny z zamieszczoną do niniejszego postępowania ekspertyzą przyrodniczą z zakresu ornitologii ze wszelkimi obowiązującymi wymaganiami prawnymi dla tego typu przedmiotów oraz posiadać wszelkie niezbędne certyfikat. Ponadto w przypadku obu części zamówienia Zamawiający informuje, że: - kocioł dostarczony i zamontowany przez Wykonawcę musi spełniać wszystkie obligatoryjne normy i posiadać niezbędne certyfikaty wymagane odpowiednimi przepisami i normami dla tego typu urządzeń. Kocioł musi być w klasie 5 oraz być przystosowany do spalania pelletu każdej klasy, - roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, - należy przyjąć zasadę, że na poszczególne roboty wszystkie materiały muszą pochodzić z tego samego systemu, w szczególności pod względem p.poż. (zachowywanie integralności zastosowanych systemów), - zastosowane materiały budowlane powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia, - stopnie schodów zewnętrznych powinny być wyprofilowane tak, aby zapobiegać zahaczaniu o nie tyłem buta przy schodzeniu oraz potykaniu się przy wchodzeniu i być w spadku 1,5%. Schody przeznaczone do pokonywania wysokości większej niż 0,5 m należy wyposażyć w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 12 cm. Balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy. Na początku i końcu każdego biegu schodów należy przedłużyć poręcz przynajmniej o 30 cm poza bieg schodów i zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Górna część poręczy powinna znajdować się na wysokości 85-100 cm od przedniej krawędzi stopnia. Jeżeli szerokość biegu schodów przekracza 4 m, konieczne jest zastosowanie poręczy pośredniej, jedna co 4 m. Cześć chwytna poręczy powinna znajdować się minimum 5 cm od ściany bądź innej przeszkody. Dotyczy części pierwszej i drugiej: Wykonawca sam ustali kolejność robót i przedstawi ją do zaopiniowania Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do robót. 2.3. Na opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1.1 i 1.2 do SIWZ opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia składają się: - dokumentacje projektowe, - przedmiary robót, - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), - ekspertyza przyrodnicza z zakresu ornitologii, W związku z tym, że wynagrodzenie będzie miało charakter kosztorysowy przedmiary robót załączone do SIWZ są wiążące. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego w oparciu o otrzymane od Zamawiającego przedmiar robót, przy zastosowaniu przyjętej przez siebie bazy cenowej do kosztorysowania i po doliczeniu podatku VAT. Kosztorys ofertowy musi być zgodny z przedmiarami robót i powinien zawierać podstawę wyceny robót, opis robót zgodny z opisem ujętym w przedmiarze robót, obmiar zastosowany w przedmiarze robót oraz zryczałtowaną cenę jednostkową netto dla każdej pozycji przedmiaru. 2.4. Rozwiązania równoważne. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 2.5. Gwarancja. Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 24 miesięcy (termin minimalny) do 36 miesięcy (termin maksymalny). Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 2.6. Ubezpieczenie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 11 projektu umowy. 2.7. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w § 14 Projektu umowy. 2.8. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, prace operatorów sprzętu, prace wykonywane przez kierowców i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia. (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 13 Projektu umowy stanowiącym (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach