Przetargi.pl
roboty budowlane dla zadania pn. „Wymiana i naprawa wewnętrznych konstrukcji szklanych budynku Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina” realizowanego w ramach projektu: „KULTURA 3D. Rozbudowa infrastruktury kulturalnej dla nowoczesnej i wielofunkcyjnej Filharmonii Łódzkiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina ogłasza przetarg

 • Adres: 90135 Łódź, ul. Narutowicza
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 664 79 18 , fax. 0-42 664 79 70
 • Data zamieszczenia: 2017-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
  ul. Narutowicza
  90135 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 664 79 18, fax. 0-42 664 79 70
  REGON: 27922600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  roboty budowlane dla zadania pn. „Wymiana i naprawa wewnętrznych konstrukcji szklanych budynku Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina” realizowanego w ramach projektu: „KULTURA 3D. Rozbudowa infrastruktury kulturalnej dla nowoczesnej i wielofunkcyjnej Filharmonii Łódzkiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Budowa ścieżki zwiedzania tj. wymiana balustrad z montażem. 2. Wymiana ścian szklanych z montażem. 3. Poprawa mocowań z uzupełnieniami. 4. Poprawa bezpieczeństwa świetlików i kładek, 5. montaż barierek i mocowań w loży.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy)zł. Wadium może być wniesione w wybranej przez Wykonawcę formie: a/ pieniądzu na rachunek bankowy 14 1030 1205 0000 0000 8790 6035 b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym , że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c/ gwarancjach bankowych; d/ gwarancjach ubezpieczeniowych; e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. 2007 Nr 42 poz. 275) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, kwota wadium musi znajdować się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. Wadium złożone w innej formie niż pieniężnej, należy złożyć w formie oryginału. UWAGA Jeżeli Wykonawca złożył wadium w innej formie niż pieniężna, dokument ten powinien być złożony wraz z ofertą, ale nie połączony z nią w sposób trwały, który uniemożliwiałby jego zwrot bez naruszenia integralności oferty. Natomiast z ofertą w sposób trwały powinna być przedłożona poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu poświadczającego wniesienie wadium .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach