Przetargi.pl
Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku – etap I – wykonanie wanny wewnętrznej w pomieszczeniu archiwum wraz z robotami towarzyszącymi”

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, ul. Kolegialna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 242 678 452 , fax. 242 628 842
 • Data zamieszczenia: 2020-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
  ul. Kolegialna 17
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 242 678 452, fax. 242 628 842
  REGON: 30156900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mwomp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku – etap I – wykonanie wanny wewnętrznej w pomieszczeniu archiwum wraz z robotami towarzyszącymi”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku – etap I – wykonanie wanny wewnętrznej w pomieszczeniu archiwum wraz z robotami towarzyszącymi”. 2. Zakres prac obejmuje wykonanie wewnętrznej izolacji ścian i podłogi przez wykonanie tzw. „wanny wewnętrznej” w pomieszczeniu archiwum znajdującym się poniżej poziomu terenu wraz z robotami towarzyszącymi. Jest to I etap realizacji zadania inwestycyjnego pn. jw. Pozostały zakres prac wynikający z dokumentacji – roboty wewnętrzne w pozostałej części piwnicy i zewnętrzne, będzie przedmiotem kolejnego postępowania przetargowego, realizowanego w późniejszym okresie w 2021 r. 3. Zamawiający posiada kompleksową dokumentację techniczną, która zostanie w całości załączona do niniejszego postępowania. Zakres prac dla etapu I ujęty jest szczegółowo w przedmiarze robót dla robót wewnętrznych pomieszczenia archiwum. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ, a sposób dokumentowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, sposób kontroli spełniania tych wymagań i sankcji z tytułu ich niespełnienia, zostały określone w Załączniku nr 8 do SIWZ. 5. Powyższe wymagania określają w szczególności:  rodzaj czynności w zakresie realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,  sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,  uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 (SOPZ) do SIWZ, na który składają się: a) ekspertyza techniczna b) projekt wykonawczy c) projekt budowlany, BIOZ, dokumentacja geotechniczna d) szczegół techniczny – schemat wewnętrzny izolacji fundamentów tzw. wanny e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót f) przedmiary robót g) pozwolenie na budowę - Decyzja Nr 226 /2019 Prezydenta Miasta Płocka oraz Załącznik Nr 2 do SIWZ tj. wytyczne Zamawiającego wraz z załączonym rzutem piwnicy budynku przychodni. UWAGA! Przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót należy przypisać charakter dokumentu pomocniczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach