Przetargi.pl
ROBOTY BUDOWLANE: 1. REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 114 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W ZEGRZU. 2. KONSERWACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 100 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO WARSZAWA – REMBERTÓW.

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-131 Zegrze, Juzistek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261883896 , fax. 261883868
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Juzistek 2
  05-131 Zegrze, woj. mazowieckie
  tel. 261883896, fax. 261883868
  REGON: 14291704000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.26wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE: 1. REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 114 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W ZEGRZU. 2. KONSERWACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 100 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO WARSZAWA – REMBERTÓW.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: 1)remoncie budynku magazynowego nr 114 na terenie kompleksu wojskowego w Zegrzu; 2)konserwacji pomieszczeń w budynku nr 100 na terenie kompleksu wojskowego Warszawa – Rembertów. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna, zawarto w : a.Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (zawarta w dwóch częściach – część budowlana i część instalacje elektryczne) - zał. nr 2 i 2a do umowy; b.Przedmiarze Robót- Ślepym Kosztorysie (zawarty w dwóch częściach – część budowlana i część instalacje elektryczne) - zał. nr 2 i 2a do SIWZ 3.Zamawiający uwzględnił w dokumentacji parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które przewiduje do realizacji przedmiotu zamówienia. Standard wykonania robót został określony w dokumentacji i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 4.Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na wykonanie robót objętych przedmiotem umowy nie był krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez uwag i usterek, zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do protokołu odbioru robót. Uwaga: okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 5.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym odpowiednio dla części załącznik nr 7 i 7a do SIWZ. 6.Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym porozumienia o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy i ustanowienia koordynatora ds. BHP (załącznik nr 14 do umowy). 7.Wykonawca zobowiązany jest do pomniejszenia Wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 projektu umowy o wartość uzyskaną z przekazania złomu pochodzącego z demontażu remontowanego budynku – zgodnie z załącznikiem 16 do niniejszej umowy. 13.Wizja lokalna (art. 9a ustawy Pzp) 1)Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp, zaprasza Wykonawców do wzięcia udziału w zebraniu wykonawców. 2)Przedmiotem zebrania będzie przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscach wykonywania przedmiotu umowy – odpowiednio dla części. 3)Zamawiający umożliwia zadawanie pytań do treści SIWZ, w szczególności związanych z opisem przedmiotu zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. 4)Zamawiający wyznacza termin zebrania na dzień: a)cześć nr 1 - budynek nr 114 - na dzień 02.04.2020r. o godzinie 12:00 Miejsce zbiórki: Biuro przepustek nr 1; ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, b)cześć nr 2 - budynek nr 100 - na dzień 02.04.2020r. o godzinie 09:30 Miejsce zbiórki: Biuro przepustek ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa - Rembertów, 5)Zamawiający nie przewiduje dodatkowych terminów na przeprowadzenie wizji lokalnej. 6)W przypadku, gdy na zebranie stawi się co najmniej jeden Wykonawca, z zebrania zostanie sporządzona notatka, zawierająca wszystkie zadane pytania wraz z odpowiedziami dotyczącymi treści SIWZ. Notatka zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. 7)Koszty uczestnictwa w zebraniu Wykonawców ponoszą uczestnicy. 14.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.) 1)W przypadku wystąpienia w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w przedmiarze robót lub zestawieniu materiałowym: nazw producenta, znaku towarowego, patentu, pochodzenia w odniesieniu do wymaganych materiałów i urządzeń – Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych i funkcjonalnych, nie gorszych niż określone w dokumentacji oraz posiadających stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. 2)Zastosowane materiały równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, że zastosowane materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 3)W przypadku wątpliwości, co do równoważności zaproponowanych w ofercie rozwiązań, Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. 4)Nieumieszczenie w zestawieniu zamiennych, równoważnych materiałów oznaczać będzie, że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały wynikające z dokumentacji. WYMÓG ZATRUDNIENIA W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) 15.Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców osób bezpośrednio wykonujących roboty budowlane, szczegółowo określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane tj. kierownik budowy i kierownik robót. 16.Regulacje w zakresie zatrudnienia osób realizujących przedmiot zamówienia, sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz sankcje z tytułu niespełnienie wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności określa § 17 projektu umowy stanowiący zał. nr 7 i 7a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości, odpowiednio dla części: 1) w części nr 1 – 19 800,00 zł (słownie dziewiętnaście tysięcy osiemset zł) 2) w części nr 2 – 6 600,00 zł (słownie sześć tysięcy sześćset zł) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w NBP O/Warszawa: Numer konta: 88 1010 1010 0019 1913 9120 1000 tytułem „Wadium do ZP/22/2020 - Roboty budowlane: 1) remont budynku magazynowego nr 114 na terenie kompleksu wojskowego w Zegrzu, 2) konserwacja pomieszczeń w budynku nr 100 w kompleksie Warszawa – Rembertów. Dla części nr ………./ nazwa i NIP Wykonawcy”. 4. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które w terminie składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert) znajduje się na koncie Zamawiającego. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b. innej niż pieniądz - oryginał dokumentu umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem: Wadium do ZP/22/2020 - Roboty budowlane: 1) remont budynku magazynowego nr 114 na terenie kompleksu wojskowego w Zegrzu, 2) konserwacja pomieszczeń w budynku nr 100 w kompleksie Warszawa – Rembertów. Dla części nr ………./ nazwa i NIP Wykonawcy” i dołączyć do opakowania, w którym umieszczono ofertę. 6. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 art. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oferty w formie pisemnej. Wzór formularza oferty stanowią: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany wg wzoru określonego w zał. nr 1 do SIWZ; 2) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany wg wzoru określonego w zał. nr 2/2a do SIWZ, - odpowiednio do części 2. Pełnomocnictwo: 1) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) m.in. KRS, CEiDG, i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w zamówieniu w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 2) pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) - należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy – sporządzonego w formie pisemnej). Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia określa zał. nr 4 do SIWZ. 4. Dowód wniesienia wadium - odpowiednio dla czesci

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach