Przetargi.pl
Robota budowlana polegająca na wzniesieniu hal namiotowych, utwardzeniu terenu oraz wykonaniu niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z jej obsługą na potrzeby obchodów 70 Rocznicy Wyzwolenia obozu KL Auschwitz.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-603 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia 20
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 844 8003 , fax. 33 843 18 62
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
  ul. Więźniów Oświęcimia 20 20
  32-603 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 33 844 8003, fax. 33 843 18 62
  REGON: 00027601500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.auschwitz.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Robota budowlana polegająca na wzniesieniu hal namiotowych, utwardzeniu terenu oraz wykonaniu niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z jej obsługą na potrzeby obchodów 70 Rocznicy Wyzwolenia obozu KL Auschwitz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wzniesienie obiektów tymczasowych tj. trzech hal namiotowych, utwardzenia terenu oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z jej obsługą na potrzeby obchodów 70 Rocznicy Wyzwolenia obozu KL Auschwitz,. Obchody odbędą się w dniu 27.01.2015 r., w godzinach: od 15:30 do 19.00 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, w Brzezince przy ul. Ofiar Faszyzmu 12 (teren byłego obozu Auschwitz II-Birkenau) w głównej hali namiotowej. Przewidywana liczba uczestników to około 3000 osób w głównej hali namiotowej, około 600 dziennikarzy oraz około 1500 osób obserwujących transmisję obchodów na telebimie znajdującym się w pobliżu Pomnika Ofiar Faszyzmu. 2. Przedmiot zamówienia składa się z następujących zakresów: 1. Przygotowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego dokumentacji technicznej wszystkich obiektów tymczasowych. 2. Przygotowanie terenu do montażu obiektów tymczasowych. 3. Utwardzenie terenu dla potrzeb komunikacji pojazdów oraz pieszych. 4. Wygrodzenie wyznaczonych stref. 5. Wzniesienie trzech hal namiotowych z pełnym wyposażeniem technicznym obejmującym m.in.: oświetlenie, ogrzewanie, nagłośnienie itp. w tym.: a) głównej hali namiotowej (zwanej dalej halą namiotową nr 1) szkło, z którego zostanie wykonane przeszklenie nad torowiskiem zostanie przekazane na własność Zamawiającego i złożone w miejscu przez niego wskazanym. b) hali namiotowej dla centrum prasowego (zwanej dalej halą namiotową nr 2) c) hali namiotowej pomocniczej (zwanej dalej halą namiotową nr 3) 6. Oświetlenie, terenu wokół hal namiotowych, Pomnika Ofiar Faszyzmu, ruin krematorium II, ciągów komunikacyjnych, strefy dla widzów przed telebimem na odc. BIb. 7. Zapewnienie pełnego zaplecza sanitarnego. 8. Zapewnienie infrastruktury audiowizualnej. 9. Obsługa multimedialna obchodów. 10. Ułożenie światłowodu dostarczonego przez Zamawiającego. 11. Dostarczenie i ustawienie telebimu w pobliżu Pomnika Ofiar Faszyzmu oraz zapewnienie możliwości oglądania na nim transmisji obchodów odbywających się w hali namiotowej nr 1 wraz z nagłośnieniem. 12. Zapewnienie ogrzewania z koksowników w strefie dla widzów na odcinku BIb. 13. Zapewnienie bieżącego odśnieżania i zapobiegania oblodzeniu użytkowanych podczas trwania obchodów ciągów komunikacyjnych dla pieszych i przeznaczonych dla pojazdów na terenie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. UWAGA: na przedmiotowym terenie nie można stosować soli. 14. Całodobowa ochrona obiektów i urządzeń wykonanych w ramach realizacji usługi. 15. Dostawa niezależnej energii elektrycznej, niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia. 16. Demontaż wszystkich obiektów tymczasowych i towarzyszącej im infrastruktury. 17. Uporządkowanie i przywrócenie terenu realizacji zadania do stanu pierwotnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Teren, miejsce obchodów, rozmieszczenie hal namiotowych oraz innych koniecznych do wykonania obiektów i elementów przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja rysunkowa stanowiąca załącznik nr 2 i 4 do SIWZ. Szczegółowy rozkład wnętrza hali namiotowej nr 1 stanowi dokumentacja rysunkowa w załączniku nr 3 do SIWZ. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 1 800 000 zł netto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452200005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) . 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 4. Wadium w pieniądzu zostanie skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego 5. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) 7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO S.A. Nr rachunku 45 1240 2975 1111 0010 3268 4307 z dopiskiem: robota budowlana polegająca na wzniesieniu hal namiotowych, utwardzeniu terenu oraz wykonaniu niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z jej obsługą na potrzeby obchodów 70 Rocznicy Wyzwolenia obozu KL Auschwitz, 8. Wadium wnoszone w formie lub w formach innych niż w pieniądzu, powinno być złożone w oryginale oraz powinno zawierać ustawowe przesłanki utraty wadium na rzecz Zamawiającego wskazane w art. 46 ust 4a) i ust. 5 ustawy. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji, gwarancja powinna być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium w wyniku okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.auschwitz.org
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach