Przetargi.pl
Robota budowlana polegająca na wykonaniu kanalizacji teletechnicznej wraz z budową sieci światłowodowej i uruchomieniem łączy transmisji danych w ramach projektu Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2015-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 52/54
  81-382 Gdynia, woj. pomorskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Robota budowlana polegająca na wykonaniu kanalizacji teletechnicznej wraz z budową sieci światłowodowej i uruchomieniem łączy transmisji danych w ramach projektu Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Robota budowlana polegająca na wykonaniu kanalizacji teletechnicznej wraz z budową sieci światłowodowej i uruchomieniem łączy transmisji danych w ramach projektu Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni, w której skład wchodzi: 1.Wykonanie kanalizacji teletechnicznej zgodnie z Projektem Budowlano-Wykonawczym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie ograniczonym do obszarów wskazanych w załącznikach. 2.Wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego Uzupełniającego kanalizacji teletechnicznej przy zbiegu ulic Warszawskiej i Wolności . 3.Wykonanie kanalizacji teletechnicznej zgodnie z Projektem Budowlano-Wykonawczym Uzupełniającym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . 4.Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla potrzeb budowy kabli światłowodowych. 5.Budowa kabli światłowodowych w oparciu o wykonaną wcześniej dokumentację oraz schemat sieci światłowodowej. 6.Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym. 7. Dostawa urządzeń aktywnych, systemu zarządzania siecią i systemu firewall do wskazanych lokalizacji wraz z ich konfiguracją i uruchomieniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 482100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 22 000 zł słownie dwadzieścia dwa tysiące

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej gwarancji i rekojmi naroboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdynia/pl/bip/roboty budowlane
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach