Przetargi.pl
Robota budowlana polegająca na remoncie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Prokuraturę w budynku przy ul. Okopowej 2a w Lublinie

Prokuratura Regionalna w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Okopowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5288181 , fax. 81 5323219
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Regionalna w Lublinie
  ul. Okopowa 2 a
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5288181, fax. 81 5323219
  REGON: 36382320000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pr.lublin.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Prokuratura Regionalna w Lublinie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Robota budowlana polegająca na remoncie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Prokuraturę w budynku przy ul. Okopowej 2a w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Prokuraturę w Lublinie w budynku zlokalizowanym przy ul. Okopowej 2a w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki: Załącznik nr 1.1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; Załącznik nr 1.2 Przedmiary robót. 2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany był zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiającego oraz na warunkach określonych umową. 3. Lokalizacja robót budowlanych: budynek Prokuratury przy ul. Okopowej 2a. 4. Roboty stanowiące przedmiot niniejszego postępowania prowadzone będą w obiekcie czynnym, w związku z czym Wykonawca nie może zakłócić pracy Prokuratury. Wykonawca będzie mógł realizować prace w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 20:00 oraz po wcześniejszym zgłoszeniu Zamawiającemu również w soboty w godzinach od 7:00 do 20:00. Zamawiający wymaga aby prace szczególnie uciążliwe utrudniające funkcjonowanie Prokuratury prowadzone były w dni robocze od poniedziałku do piątku po godzinie 15:30, względnie też w innych terminach, jeśli Zamawiający będzie miał taką możliwość.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 01.10.2020 roku do godz. 11:00. Niewniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania oferta i może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 5. Wadium w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Prokuratury Regionalnej w Lublinie nr konta: 95 1130 1206 0028 9146 1520 0001 z adnotacją „Wadium – RP VI WBA 261.4.2020 „Wadium – Robota budowlana polegająca na remoncie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Prokuraturę w Lublinie w budynku przy ul. Okopowej 2a w Lublinie. 6. Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach