Przetargi.pl
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3101L Średnia Wieś - Wierzchowina - Chłaniów - Bzowiec - Gruszka Mała na odcinkach: od km 0+085 do km 0+660; od km 6+608 do km 7+098; od km 7+558 do km 8+129”.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 22-300 Krasnystaw, ul. Borowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 576-36-68 , fax. 82 576-22-34
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Borowa 6
  22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 82 576-36-68, fax. 82 576-22-34
  REGON: 11019917200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdp-krasnystaw.pl (BIP: zdpkrasnystaw.bipstrona.pl), https://portal.smartpzp.pl/zdpkrasnystaw

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3101L Średnia Wieś - Wierzchowina - Chłaniów - Bzowiec - Gruszka Mała na odcinkach: od km 0+085 do km 0+660; od km 6+608 do km 7+098; od km 7+558 do km 8+129”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie jezdni o szerokości 6,0 m o łącznej długości przedmiotowych odcinków 1,636 km. A. na odcinku od km 0+085 do km 0+660 o dł. 0,575 km. Na w/w. odcinku planuje się poszerzenie pasa jezdni do 3,0 m. Wykonanie obustronnych poboczy – gruntowych umocnionych kruszywem o szerokości 1,0 m. Przebudowa drogi na odcinku tj. od km 0+085 do km 0+660, obejmuje wykonanie: warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W, warstwy wiążącej z AC 11W o gr. 6 cm, warstwy ścieralnej z AC 11S o gr. 4. występujące na przedmiotowym odcinku zjazdy zlokalizowane po prawej stronie drogi nr 3101L zaprojektowano jako zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa o szerokości nawierzchni 4,0 m lub jako zjazdy podwójne usytuowane w granicach działki o szerokości 6,0 m. W miejscach rowów pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur PEHD o średnicy 0,4 m do 0,6 m z prefabrykowanymi zakończeniami typu „kołnierzowego”. Odwodnienie drogi powierzchniowe zostanie zapewnione za pomocą spadków poprzecznych do rowów przydrożnych. W ramach zadania planuje się wykonanie oznakowania pionowego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. B. Od km 6+608 do km 7+098 odcinek o długości 0,490 km Planuje się poszerzenie pasa jezdni do 3,0 m. Wykonanie obustronnych poboczy – gruntowych umocnionych kruszywem o szerokości 1,0 m. Konstrukcja drogi na odcinku tj. od km 6+608 do km 7+098, obejmuje wykonanie: warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W, warstwy wiążącej z AC 11W o gr. 6 cm, warstwy ścieralnej z AC 11S o gr. 4. występujące na przedmiotowym odcinku zjazdy występujące po obu stronach drogi nr 3101L zaprojektowano jako zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa lub betonu asfaltowego, o szerokości nawierzchni 4,0 m. Zjazd na drogę wewnętrzną wpadającą z prawej strony do drogi zaprojektowano o szerokości nawierzchni 5,0 m. W miejscach rowów pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur PEHD o średnicy 0,4 m do 0,6 m z prefabrykowanymi zakończeniami typu „kołnierzowego”. Odwodnienie drogi powierzchniowe zostanie zapewnione za pomocą spadków poprzecznych do rowów przydrożnych. Po prawej stronie jezdni planuje się wykonanie peronu o konstrukcji obejmującej: warstwę odsączającą z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15 cm, warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm, podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, warstwę ścieralną z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Skrzyżowania występujące na w/w. odcinku zostaną przebudowane poprzez zastosowanie korekty łuków wyokrąglających krawędzie jezdni oraz jako zwykłe nieskanalizowane. W zakresie przebudowy przedmiotowego odcinka drogi planuje się przebudowę istniejącego przepustu pod koroną drogi zlokalizowanego w 7+063,95 PEHD o średnicy Ø1,0 m długości 12,5 m. W ramach zadania planuje się wykonanie oznakowania pionowego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej cheumoutwardzalnej. C. Od km 7+558 do km 8+129 o długości 0,571 km Na odcinku o długości 0,571 km planuje się poszerzenie pasa jezdni do 3,0 m. Wykonanie obustronnych poboczy – gruntowych umocnionych kruszywem o szerokości 1,0 m. Konstrukcja drogi na odcinku tj. od km 6+608 do km 7+098, obejmuje wykonanie: warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W, warstwy wiążącej z AC 11W o gr. 6 cm, warstwy ścieralnej z AC 11S o gr. 4. występujące na przedmiotowym odcinku zjazdy występujące po obu stronach drogi nr 3101L zaprojektowano jako zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa lub betonu asfaltowego, o szerokości nawierzchni 4,0 m lub jako zjazdy podwójne usytuowane w granicach działki o szerokości 6,0 m. W miejscach rowów pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur PEHD o średnicy 0,4 m do 0,6 m z prefabrykowanymi zakończeniami typu „kołnierzowego”. Odwodnienie drogi powierzchniowe zostanie zapewnione za pomocą spadków poprzecznych do rowów przydrożnych. Skrzyżowanie występujące na w/w. odcinku zostanie przebudowane poprzez zastosowanie korekty łuków wyokrąglających krawędzie jezdni oraz jako zwykłe nieskanalizowane. W zakresie przebudowy przedmiotowego odcinka drogi planuje się przebudowę istniejącego przepustu pod koroną drogi zlokalizowanego w km 8+092,20 PEHD o średnicy 2xØ1,0 m długości 11,25 m. W ramach zadania planuje się wykonanie oznakowania pionowego. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, harmonogramem rzeczowo – finansowym robót budowlanych, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlana i niniejszą SIWZ, 2) zapewnienie kierownika budowy przez Wykonawcę, 3) zagospodarowanie terenu: uporządkowanie obszaru przyległego do pasa drogowego, odtworzenie terenów zielonych, 4) przeprowadzenie wymaganych badań, przygotowanie rozliczenia końcowego, opracowanie powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji i innych niezbędnych czynności zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej. 3. Materiały pochodzące z rozbiórek będą rozdysponowane zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: projekt wykonawczy, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót (Uwaga: Przedmiar robót, stanowi tylko podstawę informacyjno-pomocniczą w określeniu robót, zgodnie z zapisami pkt 12 SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór zał. nr 3). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.8. SIWZ : 1) ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp; 2) ppkt 2)÷4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.9. ppkt 1) i ppkt 2) lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.9. ppkt 2) lit. a) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.9. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.10. SIWZ stosuje się. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.8. ppkt 1) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.9. ppkt 1) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.10. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. 6. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.8. ppkt 1-6 SIWZ. 8. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.8. ppkt 1-6 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 9. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku Wykonawcy, który występuje jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wymagane jest przedłożenie dokumentów określonych w pkt 6.8. SIWZ, które są wydawane dla takiego Wykonawcy (tj. KRK, US). Natomiast w przypadku zaświadczenia z ZUS lub KRUS Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej składa oświadczenie wskazujące, że nie jest on zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. W omawianym przypadku nie zachodzi konieczność przedłożenia od wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 10. Integralną częścią treści oferty jest harmonogram rzeczowo – finansowy (wzór zał. nr 1a)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach