Przetargi.pl
Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych na loty rejsowe, czarterowe krajowe oraz zagraniczne dla potrzeb przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych i podróży służbowych organizowanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg

 • Adres: 00-355 Warszawa, ul. Tamka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 44 16 100 , fax. 22 44 16 112
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
  ul. Tamka 43
  00-355 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 44 16 100, fax. 22 44 16 112
  REGON: 17307171000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nifc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych na loty rejsowe, czarterowe krajowe oraz zagraniczne dla potrzeb przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych i podróży służbowych organizowanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych na loty rejsowe, czarterowe krajowe oraz zagraniczne dla potrzeb przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych i podróży służbowych organizowanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63512000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 19 września 2019 r. godz. 14:00 w wysokości 10 000,00 PLN. 2. Forma wpłaty wadium: 1) Wadium może być wnoszone w: a) pieniądzu, płatne na konto w BGK 82 1130 1017 0020 1462 3620 0004, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późń. zm.). 2) Do oferty należy załączyć: a) dokument potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu lub b) kopię dokumentu, określonego w ust. 3 pkt 1) lit. b) - e) potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 3) Wszystkie dokumenty, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać numer przetargu, którego dotyczą. 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 3 pkt 1) lit. a). 5) Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu określonego w § 12 ust. 2 nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego. 6) Wadium wnoszone w formie niepieniężnej uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu określonego w § 12 ust. 2 zostanie dostarczone w oryginale do miejsca wskazanego w § 15 ust. 1. Powyższe wadium musi być dostarczone w oddzielnej trwale zamkniętej kopercie oznaczonej: „Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych na loty rejsowe i/lub czarterowe krajowe i/lub zagraniczne dla potrzeb przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych i podróży służbowych organizowanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina”. 7) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia niepieniężnego, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub podmiotu udzielającego poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia; b) określenie wierzytelności, którą ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; c) kwotę gwarancji lub poręczenia; d) termin ważności gwarancji lub poręczenia; e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 uPzp. 8) Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 uPzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - załącznik nr 6 do SIWZ. 2) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art.22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy), 3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie III. 4) lit. a-c. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w punkcie III.4) lit. a-c składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: a) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych wart. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach