Przetargi.pl
Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-607 Radom, Krychnowicka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (048) 332-45-00 , fax. (048) 3321508
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu
  Krychnowicka 1
  26-607 Radom, woj. mazowieckie
  tel. (048) 332-45-00, fax. (048) 3321508
  REGON: 67020453100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców do magazynu SWPZZPOZ przy ul. Krychnowickiej 1 w Radomiu w ilości podanej w formularzu cenowym wg Załącznika Nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33221000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości 5 350,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100) W przypadku złożenia ofert częściowych wysokość wadium dla każdego Zadania wynosi odpowiednio: Zadanie I – ziemniaki 1 000,00 PLN Zadanie II – warzywa 2 000,00 PLN Zadanie III – pomidory ogórki 500,00 PLN Zadanie IV – owoce 400,00 PLN Zadanie V – kiszonki 600,00 PLN Zadanie VI – cytrusy 150,00 PLN Zadanie VII – mrożonki 700,00 PLN 2. Wadium musi być skutecznie wniesione przed terminem składania ofert. 3. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: • w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, • poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 109, poz. 1158, z późń. zm). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Getin Noble Bank S.A. 11 1560 0013 2326 9573 8000 0018 w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert – określonym w pkt. 13 SIWZ – środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. 3. Pozostałe, niepieniężne formy wadium wymienione w pkt. 2 należy w formie oryginału załączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku dotyczącego tej kategorii
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - (wzór stanowi Załącznik nr 1 do siwz) - należy złożyć w formie oryginału, 2. Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium. Zamawiający w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokona sprawdzenia, czy kwota ta wpłynęła na konto Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na składanie ofert. W przypadku zabezpieczenia oferty wadium w postaci innej niż pieniężna wymagane jest załączenie oryginału dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty wymaganą kwotą wadium. 3. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną