Przetargi.pl
Rewitalizacja placu umożliwiająca bezpieczne podejmowanie aktywności rekreacyjno – kulturalnych w Kolnie

Burmistrz Miasta Kolno ogłasza przetarg

 • Adres: 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 782 133 , fax. 862 783 100
 • Data zamieszczenia: 2021-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Kolno
  ul. Wojska Polskiego 20
  18-500 Kolno, woj. podlaskie
  tel. 862 782 133, fax. 862 783 100
  REGON: 52332400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkolno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja placu umożliwiająca bezpieczne podejmowanie aktywności rekreacyjno – kulturalnych w Kolnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy w szczególności: wykonania nawierzchni utwardzonych, wykonanie schodów żelbetowych obłożonych płytami granitowymi 60x40x3 cm, budowy instalacji kanalizacji deszczowej, usunięcie karp drzew kolidujących z inwestycją, budowy oświetlenia zewnętrznego, wykonania elementów małej architektury. W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy dowiązanie i dopasowanie wykonywanych robót do elementów małej architektury i obiektów zrealizowanych w etapie I inwestycji tj. w szczególności kolorystyki nawierzchni. Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiar robót ma charakter pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów, urządzeń i wyposażenia o nie gorszych parametrach od zaproponowanych w SIWZ i jakości potwierdzonej certyfikatem. Za równoważne Zamawiający uzna materiały, urządzenia i wyposażenie, których oferowane parametry będą równe lub lepsze od minimalnych parametrów opisanych w SIWZ (za parametry minimalne uznaje się wszelkie wielkości podane w SIWZ z zaznaczeniem „nie mniej(szy) niż”). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i wyposażenie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca na etapie realizacji umowy musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał na własny koszt wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zostały określone w Rozdziale 28 SIWZ. Przedmiotowe zamówienie przewidziane jest do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Zamawiający informuje, że unieważni postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości, lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysów ofertowych i harmonogramu rzeczowo – finansowego na podstawie załączonych przedmiarów robót przed podpisaniem umowy. W sytuacji gdy w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty techniczne specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach