Przetargi.pl
Zakup i dostawa produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-110 Białystok, ul. Kombatantów
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 744 72 72 , fax. 85 744 71 37
 • Data zamieszczenia: 2021-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
  ul. Kombatantów 7
  15-110 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 744 72 72, fax. 85 744 71 37
  REGON: 20014919600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops-bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19. Przedmiot zamówienia został podzielony na V części: Część I: Zakup i dostawa 180 000 szt. jednorazowych maseczek medycznych Część II: Zakup i dostawa 40 000 szt. maseczek ochronnych FFP3 Część III: Zakup i dostawa 702 szt. 5 litrowych pojemników płynu do dezynfekcji rąk Część IV: Zakup i dostawa 1 372 szt. 5 litrowych pojemników płynu do dezynfekcji powierzchni Część V: Zakup i dostawa 80 szt. generatorów ozonu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach