Przetargi.pl
„Rewitalizacja osiedla budynków socjalnych przy ul. Młodzieżowej – I etap”

Gmina Wieluń ogłasza przetarg

 • Adres: 98300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 860 249 , fax. 438 860 260
 • Data zamieszczenia: 2018-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieluń
  Plac Kazimierza Wielkiego 1
  98300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 438 860 249, fax. 438 860 260
  REGON: 73093475000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rewitalizacja osiedla budynków socjalnych przy ul. Młodzieżowej – I etap”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rewitalizacja osiedla budynków socjalnych przy ul. Młodzieżowej – I etap”, zlokalizowane na terenie działek nr 158 i 162, obręb 6, gm. Wieluń, obejmujące zakres rzeczowy robót:: 1) przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową 8 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 2) budowa odcinka zalicznikowej linii kablowej oświetlenia terenu osiedla budynków socjalnych, 3 ) remont bloków nr 1, 2 i 3 wraz z zagospodarowaniem terenu. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zamawiający informuje, że posiada ważny dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych. Dołączony do SIWZ Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w Przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 05.11.2018 r. do godz. 13.00 w wysokości: 5 480,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.wielun.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu. Inne dokumenty: a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub przez spółki cywilne należy złożyć jeden dokument; b) pełnomocnictwo (oryginał) osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem; c) dowód wniesienia wadium; d) Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 13.3 niniejszej SIWZ, w celu wykazania czy będzie on dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, obowiązany jest złożyć „Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia” z wykorzystaniem wzoru– załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach