Przetargi.pl
"Rewitalizacja obszaru ,"B" w Czarnem" – zadanie 1 i 2 Zadanie 1: "Przebudowa i rozbudowa mieszkania oraz sali katechetycznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Cichej 1 w Czarnem" Zadanie 2: "Przebudowa i remont pomieszczeń po miejskiej bibliotece publicznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Kościuszki w Czarnem" realizowane w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta (Tryb zadania: Zaprojektuj i wybuduj. Elementy zadania: Projekt Budowlany i Roboty budowlane)

Gmina Czarne ogłasza przetarg

 • Adres: 77330 Czarne, ul. Moniuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 83 32 078 , fax. 59 83 32 353
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarne
  ul. Moniuszki 12
  77330 Czarne, woj. pomorskie
  tel. 59 83 32 078, fax. 59 83 32 353
  REGON: 77097947600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.czarne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Rewitalizacja obszaru ,"B" w Czarnem" – zadanie 1 i 2 Zadanie 1: "Przebudowa i rozbudowa mieszkania oraz sali katechetycznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Cichej 1 w Czarnem" Zadanie 2: "Przebudowa i remont pomieszczeń po miejskiej bibliotece publicznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Kościuszki w Czarnem" realizowane w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta (Tryb zadania: Zaprojektuj i wybuduj. Elementy zadania: Projekt Budowlany i Roboty budowlane)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zadanie 1: „Przebudowa i rozbudowa mieszkania oraz sali katechetycznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Cichej 1 w Czarnem” – w zakresie przebudowy i rozbudowy mieszkania wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu (Tryb zadania: Zaprojektuj i wybuduj; elementy zadania: Projekt Budowlany i Roboty budowlane). Zakres dla Gminy Czarne - Przebudowa i rozbudowa mieszkania wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Cichej 1 w Czarnem w ramach inwestycji pn. • Zamawiający – Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne. Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu projektu a następnie na przebudowie, rozbudowie i remoncie mieszkania przy ulicy Cicha 1 w Czarnem. Zakres prac remontowo-budowlanych obejmuje między innymi: Lokal mieszkalny: Zamawiający wymaga, aby w lokalu powstało biuro o pow. ok. 18 m2, pomieszczenie socjalne dla pracowników o pow. ok. 7 m2 , pomieszczenie techniczne na węzeł cieplny o pow. ok. 5 m2 oraz korytarz. W ramach zadania planowane jest wykonanie: 1) prace wewnętrzne: a) remont pomieszczeń w tym: wyrównanie ścian i podłóg, b) nowe okładziny podłogowe, c) wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej (zmiana lokalizacji); d) wykonanie instalacji wewnętrznych (wentylacja, sanitarna, elektryczna, centralnego ogrzewania), c) zamontowanie zlewu wraz z podgrzewaczem do cw; d) podłogi płytka imitująca drewno. e) instalacja i grzejniki centralnego ogrzewania 2) prace zewnętrzne: a) rozbiórka ganku; b) przyłącze cieplne umożliwiające podłączenie lokalu do ZEC-u w Czarnem. Rozbudowa: Zakres rozbudowy obejmuje budowę pomieszczeń o wielkości w obrysie około 6m x 11 m. Wymagania dotyczące rozbudowy: a) budynek ma być połączony z budynkiem istniejącym, wymiary zewnętrzne około 6 m x 11 m. Skład pomieszczeń: korytarz, 2 gabinety oraz łazienka dla osób niepełnosprawnych; b) dach płaski ze spadkiem; c) ściany zewnętrzne ceglane; d) drzwi z ciepłego aluminium kolor szary. Podwórko: 1) otoczenie od strony podwórka: a) skucie istniejącego betonu, dokonanie niwelacji terenu w stosunku do ulicy Mickiewicza oraz położenie nowych płytek w kolorze płukanej skały, płukanego grafitu i antyku, wykonanie obrzeży chodnikowych w stylu nawiązującym do chodnika; b) nasadzenia krzewów i wykonanie trawnika zachowując procent powierzchni biologicznie czynnej; c) oczyszczenie istniejącego ogrodzenia i przedłużenie go wzdłuż ulicy Mickiewicza ok. 5m; d) oświetlenie terenu. Charakterystyczne parametry przedsięwzięcia: • Ilość kondygnacji: 1 • Podpiwniczenie: nie; • Wysokość (m) pomieszczeń dobudowanych: min. 3,30 ; • Powierzchnia dobudowy (m2): ok 66,00 ; • Powierzchnia działki (m2): 352,00; • Powierzchnia działki objęta opracowaniem (m2): ok. 169,00; • Powierzchnia lokalu mieszkalnego objętych opracowaniem (m2): 36,00; Właścicielem lokalu mieszkalnego na działce o nr ewid. 70 jest Gmina Czarne. Nieruchomość jest objęta następującymi formami ochrony konserwatorskiej: • ścisłą ochroną konserwatorską średniowiecznego miasta lokacyjnego. Obowiązuje ochrona wszystkich zachowanych elementów zabytkowych: struktura i kompozycja przestrzenna, skala i forma architektoniczna oraz podziały katastralne. Projektowana zabudowa powinna uwzględniać tradycyjną kulturę gospodarowania przestrzenią. • strefą ochrony archeologicznej, w której przy realizacji robót ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu obowiązuje prowadzenie nadzoru archeologicznego (ochrona wynikająca z mpzp). Docelowa dokumentacja projektowa (m.in. projekt budowlany) wymaga uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. W dalszej kolejności prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zasadami konserwatorskimi. Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: • Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót dotyczących przebudowy lokali oraz zagospodarowania działki (m.in.: wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego) i uzyskanie dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych opracowań oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień, w tym m.in. do: 1) uzyskania map do celów projektowych; 2) uzyskania wypisu i wyrysu z mpzp; 3) uzgodnienia dokumentacji projektowej z właściwym konserwatorem zabytków; 4) pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją projektu, w ramach zatwierdzonej ceny kontraktowej; 5) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 6) Wykonawca ma obowiązek określenia kategorii geotechnicznej budynku stanowiącego przedmiot inwestycji oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji określającej geotechniczne warunki posadowienia obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. • Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) wraz w wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. • Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny kontraktowej pełnienia nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. • Harmonogram prac projektowych. 1. Wykonawca przedstawi w terminie do 10 dnia od dnia podpisania umowy, harmonogram realizacji zamówienia obejmujący m.in. harmonogram prac projektowych ze wskazaniem okresu wykonywania dla następujących pozycji: • Opracowanie wniosków i uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych uzgodnień i decyzji; • Projekty budowlane i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszeń dotyczących robót; • Projekty wykonawcze; • Dokumentację powykonawczą. 2. Harmonogram prac projektowych powinien umożliwiać szybkie pozyskanie decyzji administracyjnych i rozpoczęcie robót budowlanych. Zakres Parafii - Przebudowa i remont Salki Katechetycznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Cichej 1 w Czarnem Zadanie inwestycyjne będzie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu nadbudowy Salki Katechetycznej o poddasze użytkowe, rozbudowie powierzchni lokalu o łącznik, przebudowie ścian, montażu nowych okien i drzwi oraz kompleksowym remoncie wszystkich powierzchni wraz z wymianą instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz wykonaniu przyłącza cieplnego. (Tryb zadania: Zaprojektuj i wybuduj; elementy zadania: Projekt Budowlany i Roboty budowlane). • Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce w obrębie działki o nr ewid. 73. • Zamawiający – Rzymskokatolicka Parafia Wojskowo – Cywilna p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Czarnem, al. Św. Józefa 3, 77-330 Czarne W ramach zamierzenia inwestycyjnego będą przeprowadzone: Budynek sali katechetycznej: 1) nadbudowa: a) podwyższenie budynku do wysokości ok 6,8 m w celu uzyskania sali o wysokości 3,3 m oraz poddasza użytkowego (antresoli) na powierzchni około 25 m2; b) wykonie nowego pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi zgodnie z zapisami MPZP; c) wykonanie stropu w konstrukcji drewnianej wraz z drewnianymi schodami na antresolę. 2) elewacje: a) docieplenie budynku styropianem m.in. gr. 14 cm wraz z wykonaniem elewacji z cegły; c) wstawienie nowej stolarki okiennej i drzwiowej w kolorze szarym (zmiana lokalizacji drzwi i wstawienie okien zgodnie z warunkami technicznymi) ; d) wykonanie przy fundamentowych izolacji przeciwwilgociowych, 3) prace wewnętrzne: a) wykonanie gładzi gipsowych, b) wykonanie instalacji wewnętrznych (wentylacja, sanitarna, elektryczna, centralnego ogrzewania), c) wydzielenie i wykonanie wc jednostanowiskowego; d) podłogi płytka imitująca drewno. 4) prace zewnętrzne: a) wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, elektrycznego oraz centralnego ogrzewania; b) instalacja odgromowa. 5) rozbudowa: a) w granicach działki należy wykonać remont płotu od strony ulicy Cichej i wykonać przeszklony łącznik pomiędzy salką, a wybudowanym budynkiem Centrum posiadającym wejście od strony podwórza. UWAGA Przed złożeniem oferty należy wykonać wizję w terenie i na własne ryzyko określić czy stan fundamentów oraz ścian zewnętrznych salki umożliwiają wykonanie nadbudowy. Podwórko: 1) otoczenie od strony podwórka: a) skucie istniejącego betonu, dokonanie niwelacji terenu oraz położenie nowych płytek w kolorze płukanej skały, płukanego grafitu i antyku, wykonanie obrzeży chodnikowych w stylu nawiązującym do chodnika przy ulicy Mickiewicza; b) po granicy działki od strony Kościoła rozebrać płyty betonowe i wykonać płot nawiązujący do istniejącego oraz furtkę; c) wykonać wiatę drewnianą wraz ze stołem i ławami, wielkość dostosowana do możliwości terenowych; d) nasadzenia krzewów i wykonanie trawnika; e) oświetlenie terenu. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: • Wykonawca ma obowiązek określenia kategorii geotechnicznej budynku stanowiącego przedmiot inwestycji oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji określającej geotechniczne warunki posadowienia obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. • Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332, z późn. zm.) wraz w wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych opracowań oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień, w tym m.in. do: 1) uzyskania map do celów projektowych; 2) uzyskania wypisu i wyrysu z mpzp; 3) uzgodnienia dokumentacji projektowej z właściwym konserwatorem zabytków; 4) pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją projektu, w ramach zatwierdzonej ceny kontraktowej; 5) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; Charakterystyczne parametry przedsięwzięcia: • Ilość kondygnacji: Budynek Sali Katechetycznej – 2, • Podpiwniczenie: nie; • Wysokość (m) budynku po nadbudowie: 6,80; • Powierzchnia działki (m2): 2 253,00; • Powierzchnia działki objęta opracowaniem (m2): ok. 125,00; • Powierzchnia zabudowy budynków objętych opracowaniem: Budynek salki (m2): 40,00; Nieruchomość jest objęta następującymi formami ochrony konserwatorskiej: • ścisłą ochroną konserwatorską średniowiecznego miasta lokacyjnego. Obowiązuje ochrona wszystkich zachowanych elementów zabytkowych: struktura i kompozycja przestrzenna, skala i forma architektoniczna oraz podziały katastralne. Projektowana zabudowa powinna uwzględniać tradycyjna kulturę gospodarowania przestrzenią. • strefą ochrony archeologicznej, w której przy realizacji robót ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu obowiązuje prowadzenie nadzoru archeologicznego (ochrona wynikająca z mpzp). Docelowa dokumentacja projektowa (m.in. projekt budowlany) wymaga uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W dalszej kolejności prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zasadami konserwatorskimi. • Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny kontraktowej pełnienia nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. Harmonogram prac projektowych. 1. Wykonawca przedstawi w terminie do 10 dnia od dnia podpisania umowy harmonogram realizacji zamówienia obejmujący m.in. harmonogram prac projektowych ze wskazaniem okresu wykonywania dla następujących pozycji: • Opracowanie wniosków i uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych uzgodnień i decyzji; • Projekty budowlane i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszeń dotyczących robót; • Projekty wykonawcze; • Dokumentację powykonawczą. 2. Harmonogram prac projektowych powinien umożliwiać szybkie pozyskanie decyzji administracyjnych i rozpoczęcie robót budowlanych. 2. Zadanie 2: „Przebudowa i remont pomieszczeń po miejskiej bibliotece publicznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Kościuszki w Czarnem” (Tryb zadania: Zaprojektuj i wybuduj; elementy zadania: Projekt Budowlany i Roboty budowlane), • Zamawiający – Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne. Zadanie inwestycyjne polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy i remontu lokali po bibliotece znajdującej się przy ulicy Kościuszki oraz zagospodarowanie terenu przyległego. Przebudowa dwóch lokali po bibliotece wraz z zmianą sposobu użytkowania z funkcji biblioteki na funkcję Centrum Wsparcia Rodzinie i Dziecku: Zamawiający wymaga, aby w lokalu po lewej stronie od wejścia do budynku powstał gabinet, wc dla osób niepełnosprawnych oraz poczekalnia. Z prawej strony należy wydzielić salę konferencyjną, pomieszczenie socjalne, wc oraz magazyn. W zakres prac wchodzą m.in.: 1) prace wewnętrzne wszystkie niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obejmujące między innymi: a) remont pomieszczeń w tym: wyrównanie ścian poprzez okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, wykonanie podwieszanych sufitów, remont podłóg polegający na zamontowaniu płyt OSB gr. 22 mm oraz położenie paneli podłogowych klasy AC 5, b) nowe okładziny podłogowe imitujące drewno, c) wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz montaż nowej wymaganej po wydzieleniu nowych pomieszczeń; d) wykonanie instalacji wewnętrznych (wentylacja, sanitarna, elektryczna, centralnego ogrzewania, alarmowej, teletechnicznej oraz sygnalizacji pożaru), e) prace wykończeniowe. 2) prace zewnętrzne: a) wymiana drzwi wejściowych do budynku na wzór istniejący; Podwórko działka nr 104/7: W ramach zagospodarowania terenu przyległego (część działki o pow. około 900 m2) Zamawiający wymaga wykonania prac rozbiórkowych, niwelacji terenu, budowy kanalizacji deszczowej, utworzenie trawnika, dokonania nasadzeń, utworzenia do 10 miejsc parkingowych i drogi wewnętrznej z kostki betonowej (około 400 m2) oraz zakupu i montażu elementów małej architektury. Przebudowa lokali po bibliotece oraz zagospodarowanie terenu pozwoli na utworzenie miejsca przeznaczonego na działalność W ramach zadania będą zaprojektowane i wykonane m.in.: 1) prace rozbiórkowe; 2) niwelacja terenu; 3) kanalizacji deszczowa min. 4 wpusty; 4) utworzenie trawnika oraz nasadzeń; 5) wykonanie drogi wewnętrznej z kostki betonowej wraz z parkingiem do 10 miejsc postojowych; 6) mała architektura w tym donice na kwiaty, ławki oraz kosze na odpady. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce w obrębie działki o nr ewid. 105, 106 i 104/7. Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: • Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót dotyczących przebudowy lokali oraz zagospodarowania działki (m.in.: wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego) i uzyskanie dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych opracowań oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień, w tym m.in. do: 1) uzyskania map do celów projektowych; 2) uzyskania wypisu i wyrysu z mpzp; 3) opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej; 4) uzgodnienia dokumentacji projektowej; 5) pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją projektu, w ramach zatwierdzonej ceny kontraktowej; 6) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; • Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) wraz w wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. • Charakterystyczne parametry przedsięwzięcia: - Powierzchnia lokali do remontu (m2): 120,00; - Powierzchnia działki placu (m2): 1 358,00; - Powierzchnia działki objęta opracowaniem (m2): ok. 900, 00; Nieruchomość jest objęta następującymi formami ochrony konserwatorskiej: • ścisłą ochroną konserwatorską średniowiecznego miasta lokacyjnego. Obowiązuje ochrona wszystkich zachowanych elementów zabytkowych: struktura i kompozycja przestrzenna, skala i forma architektoniczna oraz podziały katastralne. • strefą ochrony archeologicznej, w której przy realizacji robót ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu obowiązuje prowadzenie nadzoru archeologicznego (ochrona wynikająca z mpzp). Docelowa dokumentacja projektowa (m.in. projekt budowlany) wymaga uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W dalszej kolejności prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zasadami konserwatorskimi. • Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny kontraktowej pełnienia nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. • Harmonogram prac projektowych. 1. Wykonawca przedstawi w terminie do 10 dnia od dnia podpisania umowy harmonogram realizacji zamówienia obejmujący m.in. harmonogram prac projektowych ze wskazaniem okresu wykonywania dla następujących pozycji: • Opracowanie wniosków i uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych uzgodnień i decyzji; • Projekty budowlane i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszeń dotyczących robót; • Projekty wykonawcze; • Dokumentację powykonawczą. 2. Harmonogram prac projektowych powinien umożliwiać szybkie pozyskanie decyzji administracyjnych i rozpoczęcie robót budowlanych. 3. Materiały z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk wartościowych materiałów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych/remontowych, wykopów itp. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały z odzysku, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Wszystkie materiały z odzysku niezakwalifikowane przez Zamawiającego do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiającemu, stanowią odpad i będą zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Programach Funkcjonalno – Użytkowych stanowiących Załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie zasadami BHP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w takim przypadku powinien wskazać w ofercie zakres robót, które będą wykonywać podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 6. Wymagania stawiane Wykonawcy: - ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Wykonawcę z ustanowionym przedstawicielem Zamawiającego, - wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres wskazany w ofercie, licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń w całości, - okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielanemu przez Wykonawcę, - przedłożenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji odbiorowej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego. 7. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie. Wizję lokalną obejmującą teren przedsięwzięcia i jego otoczenie w celu oszacowania przez Wykonawców na ich własna odpowiedzialność i ryzyko oraz uzyskanie wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania wynikającej z niej umowy Wykonawcy przeprowadza samodzielnie. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa. Jakiekolwiek koszty związane z wizją lokalną i inspekcją terenu przedsięwzięcia ponosi Wykonawca. 8. Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane z nazwy znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, oraz systemy odniesienia norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Rozwiązania równoważne zastosowane przez Wykonawcę nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 9. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u producentów gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej, odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy inny państw członkowskich EOG, należy uwzględnić normy zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innym określonym w PFU. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 10. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - minimum 10 osób wykonujących roboty ogólnobudowlane. 11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 13. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt 8 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności. 14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 15. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników Zamawiający wymaga, aby projektowane i przebudowane obiekty budowlane i chodniki uwzględniała potrzeby wszystkich użytkowników, w tym m.in. osób niepełnosprawnych, matek z wózkami, w szczególności poprzez zaprojektowanie niskich krawężników ułatwiających poruszanie się po drodze wymienionych wyżej osób. 16. Gwarancja i rękojmia - Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres wskazany w formularzu oferty. Okres rękojmi za wady zgodnie z unormowaniami ustawy Kodeks cywilny wynosi min 3 lata.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium powinno być wniesione na cały okres terminu związania ofertą. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w następującej formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: Bank Spółdzielczy w Człuchowie O/Czarne 98932600060040011620000110 z dopiskiem „Wadium na „Rewitalizacja obszaru ,,B” w Czarnem” – zadanie 1 i 2”. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta i Gminy Czarne w pokoju nr 16 lub dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie umożliwiającej późniejszy zwrot Wykonawcy, a do oferty należy wpiąć kserokopię. 7. Zgodnie z art. 46. ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz wg wzoru załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego w przypadku gdy podmioty wspólnie ubiegają się o zamówienie. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp). 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Niewiążący wzór zobowiązania załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zgodnie z art. 26 ust. 2 i art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 5) Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach