Przetargi.pl
Remont zespołów prądotwórczych na jednostkach pływających typu SKS-40 o numerach burtowych SG-311 i SG-312

Morski Oddział Straży Granicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 80-563 Gdańsk, Oliwska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 524 20 90 , fax. 58 524 27 00 lub 524 27 04
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Morski Oddział Straży Granicznej
  Oliwska 35
  80-563 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 524 20 90, fax. 58 524 27 00 lub 524 27 04
  REGON: 19024177900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia-publiczne-1/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont zespołów prądotwórczych na jednostkach pływających typu SKS-40 o numerach burtowych SG-311 i SG-312
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zespołów prądotwórczych na jednostkach pływających typu SKS-40, odpowiednio: - dla Części nr 1: remont główny zespołu prądotwórczego nr 1 (PB) na jednostce pływającej o numerze burtowym SG-312. - dla Części nr 2: remont główny zespołu prądotwórczego nr 2 (LB) na jednostce pływającej o numerze burtowym SG-311; zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym odpowiednio dla danej części zamówienia załączniki nr 1.1 i 1.2 do Specyfikacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących technicznego i pozatechnicznego bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających Straży Granicznej w stosunku do jednostek pływających Straży Granicznej w trakcie ich remontów uznaje się za obowiązujące odpowiednio przepisy techniczne z zakresu budowy i wyposażenia statków wydane przez PRS. Części zamienne, materiały, urządzenia i mechanizmy użyte do remontu jednostki pływającej muszą posiadać odpowiednie świadectwa uznania PRS lub innego towarzystwa klasyfikacyjnego uznanego przez International Maritime Organization w zakresie wymaganym przez przepisy PRS. Dokumenty muszą być aktualne w dniu montażu na jednostce pływającej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50241100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji. Ww. zobowiązanie należy złożyć w oryginale. 3) Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w ppkt 1, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1 Specyfikacji w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotu trzeciego. 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca polegający na zasobach podmiotu trzeciego zobowiązany jest wskazać w treści oferty część zamówienia, której wykonanie powierzy temu podmiotowi jako podwykonawcy. 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ppkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w określonym terminie: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt 1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach