Przetargi.pl
Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – rewitalizacja terenu po byłej Famprze w Kluczborku – wyposażenie dla obiektu Zakładu Aktywizacji Zawodowej

Gmina Kluczbork ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 183 864 , fax. 077 418 22 30
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kluczbork
  ul. Katowicka 1
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 774 183 864, fax. 077 418 22 30
  REGON: 52570200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.kluczbork.eu/redir,przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – rewitalizacja terenu po byłej Famprze w Kluczborku – wyposażenie dla obiektu Zakładu Aktywizacji Zawodowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek, wniesienie, montaż i ustawienie wyposażenia budynku Zakładu Aktywizacji Zawodowej przy ul. Pułaskiego 5 w Kluczborku w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników. 2. Szczegółowy opis wyposażenia został określony w wykazie wyposażenia stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ lub Specyfikacją). 3. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 2 lata. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 2 lata, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ. 4. Wymagany przez Zamawiającego min. okres rękojmi – 2 lata. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres rękojmi krótszy niż 2 lata, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ. 5. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w wykazie wyposażenia stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ. 2. Wyceniony wykaz wyposażenia zawierający: wyszczególnienie i opis wyposażenia, nazwę producenta, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową netto, wartość netto, oraz łączną wartość netto, łączną wartość podatku VAT i łączną wartość brutto. 3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach