Przetargi.pl
Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej – roboty wykończeniowe

Gmina Trzebnica ogłasza przetarg

 • Adres: 55-100 Trzebnica, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 388 81 80 , fax. 071 722 78 56
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebnica
  pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
  55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 388 81 80, fax. 071 722 78 56
  REGON: 93193513500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebnica.pl www.bip.trzebnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej – roboty wykończeniowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty wykończeniowe w ramach zadania: „Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej” na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę: CREOPROJECT Projektowanie i Realizacja Inwestycji Architektoniczno-Budowlanych, Plac Staszica 2A, 50-221 Wrocław, zwaną dalej Jednostką projektowania, tylko w części objętej opisem przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na zadania (części). ZADANIE I – DRZWI WEWNĘTRZNE I WYKŁADZINY 1. Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych (DP2, DP3, DP4), 2. Dostawa i montaż wykładziny, 3. Roboty malarskie. ZADANIE III – OKŁADZINA KAMIENNA I PRACE MURARSKIE 1. Wykonanie okładziny kamiennej, 2. Dostawa i montaż okna OP1, 3. Dostawa i montaż małej architektury, 4. Roboty pozostałe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią zapisy w § 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia, zwanego dalej „OPZ” stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, w tym również dokumentacja projektowa (projekt + STWiORB) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia opisanym w OPZ oraz przedmiar robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach