Przetargi.pl
Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - etap III - Remont elewacji kamienic w otoczeniu Rynku

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 67-115 Bytom Odrzański, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 38 84 022 , fax. 68 38 84 026
 • Data zamieszczenia: 2018-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BYTOM ODRZAŃSKI
  Rynek 1
  67-115 Bytom Odrzański, woj. lubuskie
  tel. 68 38 84 022, fax. 68 38 84 026
  REGON: 970770296
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bytomodrzanski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - etap III - Remont elewacji kamienic w otoczeniu Rynku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III – Remont elewacji kamienic w otoczeniu Rynku”, obejmujące: Remont elewacji kamienic: remont elewacji polegający na termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji fundamentów i nowej kolorystyki, zgodnej z wytycznymi konserwatorskimi. UWAGA: Dla wskazanych przez konserwatora obiektów, przewiduje się wykonanie badań historycznej kolorystyki elewacji, przed rozpoczęciem remontu poszczególnych elewacji. Kamienice objęte opracowaniem zlokalizowane są przy Rynku w Bytomiu Odrzańskim, tworząc jego cztery pierzeje: -pierzeja zachodnia, kwartał A, kamienica Rynek 2-6, -pierzeja północna, kwartał B, kamienica Rynek 8, 9, 10-14, - pierzeja północno-wschodnia kwartał C, kamienica Głogowska 38, -pierzeja wschodnia, kwartał D, kamienica Rynek 18-20, - pierzeja wschodnia, kwartał E, kamienica 1-2, -pierzeja południowa, kwartał F,G, kamienica Rynek 21-27
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zmawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 11.1 SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 2) Wadium. 3) Pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych. 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5) Kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach