Przetargi.pl
Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie i odnowę parku miejskiego - Etap

Urząd Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8335366 , fax. 059 8335351
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Debrznie
  ul. Traugutta 2 2
  77-310 Debrzno, woj. pomorskie
  tel. 059 8335366, fax. 059 8335351
  REGON: 00053021200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.debrzno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie i odnowę parku miejskiego - Etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni drogowych w ciągu ścieżek spacerowych z kostki brukowej betonowej i nawierzchni ulepszonych wraz z budową oświetlenia parkowego oraz budową małej architektury Lokalizacja budowy: Działki nr 183/2 i 182 położone w miejscowości Debrzno przy ul. Parkowej i Szkolnej.. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: Załącznik Nr 8 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik Nr 9 do SIWZ - Dokumentacja Projektowa Załącznik Nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót, który stanowi formę pomocniczą
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332537
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.debrzno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach