Przetargi.pl
Budowa Zielonej Doliny Rekreacji w miejscowości Wierszyno

Gmina Kołczygłowy ogłasza przetarg

 • Adres: 77-140 Kołczygłowy, ul. Słupska 56
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 8213231 , fax. 0-59 8213597
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kołczygłowy
  ul. Słupska 56 56
  77-140 Kołczygłowy, woj. pomorskie
  tel. 0-59 8213231, fax. 0-59 8213597
  REGON: 77097951300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kolczyglowy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Zielonej Doliny Rekreacji w miejscowości Wierszyno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Zielonej Doliny Rekreacji w miejscowości Wierszyno, gmina Kołczygłowy CPV 45 23 31 61-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych CPV 45 11 27 20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Załącznik nr 2 Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 3 Przedmiar robót 3. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 4. W przypadku nazw własnych zawartych w dokumentacji projektowej, działając na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych lub lepszego należy udokumentować na czym polegają właściwości i parametry urządzeń równoważnych lub lepszych w odniesieniu do urządzeń opisanych przez Zamawiającego. Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzysza wyrazy lub równoważne, ponieważ zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 5. Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331615
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kolczyglowy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach