Przetargi.pl
Rewitalizacja 11 stanowisk fantomowych - unitów symulacyjnych, polegająca na wymianie unitów symulacyjnych i dostosowaniu do istniejących popiersi wraz z głowami i artykulatorami, będących na wyposażeniu Zakładu Stomatologii Zintegrowanej IS UJ CM w sali ćwiczeń przedklinicznych. Sprawa znak: 141.2711.50.2015

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ogłasza przetarg

 • Adres: 31-008 Kraków, ul. Św. Anny 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 433 27 29 , fax. 12 433 27 29
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  ul. Św. Anny 12 12
  31-008 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 433 27 29, fax. 12 433 27 29
  REGON: 00000127000040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cm-uj.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja 11 stanowisk fantomowych - unitów symulacyjnych, polegająca na wymianie unitów symulacyjnych i dostosowaniu do istniejących popiersi wraz z głowami i artykulatorami, będących na wyposażeniu Zakładu Stomatologii Zintegrowanej IS UJ CM w sali ćwiczeń przedklinicznych. Sprawa znak: 141.2711.50.2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja 11 stanowisk fantomowych - unitów symulacyjnych, polegająca na wymianie unitów symulacyjnych i dostosowaniu do istniejących popiersi wraz z głowami i artykulatorami, będących na wyposażeniu Zakładu Stomatologii Zintegrowanej IS UJ CM w sali ćwiczeń przedklinicznych. Parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ. Oferowane unity muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015r. oraz muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 138, poz. 935 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Dostawę wraz z transportem do siedziby użytkownika. 2. Montaż. 3. Rewitalizację 11 stanowisk fantomowych - unitów symulacyjnych, polegająca na wymianie unitów symulacyjnych i dostosowaniu do istniejących popiersi wraz z głowami i artykulatorami (prod. KaVo model G50J), będących na wyposażeniu Zakładu Stomatologii Zintegrowanej IS UJ CM w sali ćwiczeń przedklinicznych. 4. Przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia z zakresu obsługi unitów dla 2 osób, min. 4h. 5. Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej. 6. Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, licząc od daty protokołu przekazania do eksploatacji. 7. Autoryzowany serwis w czasie trwania okresu gwarancji. 8. Świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji: a) czas reakcji serwisu do 48 godzin od momentu wysłania faksu lub e-maila z informacją o wadzie, b) czas naprawy w okresie gwarancji w terminie do 7 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia wady. W przypadku gdy termin się wydłuży zapewnienie elementu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zamawiany. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Zamawiający organizuje spotkanie z Wykonawcami w dniu 21.07.2015r. o godz. 11:00. Spotkanie wszystkich zainteresowanych odbędzie się w przy portierni wejścia głównego Instytutu Stomatologii UJ CM przy ul. Montelupich 4 w Krakowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331924109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 49 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.cm-uj.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną