Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Szkolenie grupowe realizowane w ramach spotkań inspirujących zwiększających szanse na podjęcie zatrudnienia dla 55 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Szkolenie realizowane jest w ramach Programu Regionalnego Gwarancja 50+.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, pl. J. Bema 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6882300 , fax. 014 6882301
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
  pl. J. Bema 3 3
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 6882300, fax. 014 6882301
  REGON: 85176311800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Szkolenie grupowe realizowane w ramach spotkań inspirujących zwiększających szanse na podjęcie zatrudnienia dla 55 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Szkolenie realizowane jest w ramach Programu Regionalnego Gwarancja 50+.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia 1) przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Szkolenie grupowe realizowane w ramach spotkań inspirujących zwiększających szanse na podjęcie zatrudnienia dla 55 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 2) szkolenie w całości finansowane jest ze środków publicznych, 3) szkolenie winno obejmować minimum 84 godziny zegarowe zajęć, 4) program szkolenia musi obejmować 14 modułów szkoleniowych, wymienionych poniżej: Lp. Moduły spotkań grupowych Liczba godzin zegarowych 1. Spotkanie inauguracyjne - poznanie siebie i innych 6 2. Warsztat przyszłości 6 3. Aktualny rynek pracy 6 4. Moje CV i strategia poszukiwania pracy 6 5. Zarządzanie zmianą osobistą 6 6. Ja, jako pracownik - moje kompetencje 6 7. Tworzenie sieci kontaktów 6 8. Komunikacja interpersonalna 6 9. Przedsiębiorczość - poszerzamy perspektywy 6 10. Asertywność w miejscu pracy 6 11. Autoprezentacja 6 12. Kreatywność w sytuacjach wyzwań 6 13. Możliwości uczenia się i korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych 6 14. Zarządzanie sobą w czasie 6 5) program szkolenia musi być realizowany zgodnie ze Szczegółowym programem spotkań grupowych dla osób w wieku 50+ pozostających bez pracy - załącznik nr 15 do SIWZ, 6) program szkolenia musi zostać dopasowany do barier i potrzeb uczestników szkolenia, 7) planuje się zorganizować do sześciu grup szkoleniowych liczących od 5 do 15 osób, 8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania na szkolenie mniejszej niż wymieniona w opisie przedmiotu zamówienia liczby osób, 9) minimalna liczba osób, która zostanie skierowana na szkolenie to 45 osób, 10) liczba uczestników szkolenia przypadająca na jedno stanowisko praktycznej nauki zawodu wynosi 1 osoba (tj. każda osoba uczestnicząca w szkoleniu musi posiadać do dyspozycji 1 stanowisko komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem), 11) absolwent szkolenia winien otrzymać zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji zawierający m.in.: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę przeprowadzającego szkolenie, 12) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formule kształcenia na odległość, 13) Zajęcia muszą być realizowane w ciągu 14 spotkań inspirujących po 6 godzin zegarowych dziennie, w godzinach od 900 do 1500 dla każdej grupy, 14) zajęcia muszą być realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku (tj. przez 5 dni w tygodniu), 10) szkolenie musi trwać średnio nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, 11) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu w każdym dniu szkolenia w postaci: gorących i zimnych napojów (kawa, herbata, sok, woda mineralna) oraz drożdżówek/kanapek. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: Kod CPV - 80500000-9, OPIS - Usługi szkoleniowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 22 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie instytucji szkoleniowej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.tarnow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach