Przetargi.pl
Restauracja ogrodzenia budynku po banku BGK przy pl. W. Bogusławskiego 2 w Kaliszu

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, Nowy Świat
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 767 95 00, 767 95 32, , fax. 62 767 95 29
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
  Nowy Świat 4
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 62 767 95 00, 767 95 32, , fax. 62 767 95 29
  REGON: 25093876400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Restauracja ogrodzenia budynku po banku BGK przy pl. W. Bogusławskiego 2 w Kaliszu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Restauracja ogrodzenia budynku po banku BGK zlokalizowanego przy pl. Wojciecha Bogusławskiego 2 w Kaliszu” na działce o numerze geodezyjnym 19 (obręb 0034 Śródmieście I). Mur ogrodzeniowy, którego dotyczy projekt wchodzi w skład zabytkowych obiektów wzniesionych na początku XX wieku według projektu Mariana Lalewicza. Otacza od południa działkę nr 19, jednostka ewidencyjna 306101_1, Miasto Kalisz, obręb ewidencyjny: 034 Śródmieście I. Pierzeję od północnego wschodu (Plac Bogusławskiego) zajmuje budynek. Od południa (ul. Teatralna) i od zachodu (ul. Bankowa) otoczony murem. Przedmiotowe ogrodzenie wraz z całym kompleksem budynków wpisane są do rejestru zabytków na podstawie decyzji nr 624/A wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kaliszu z dnia 16.07.1991r. Od strony frontowej ogrodzenia posiada zdobienia w postaci boniowanych pilastrów, łuków i zworników. Długość całkowita muru wynosi około 136.00 m, całkowita wysokość mierzona wynosi około 3.7 m. W zakres prac restauracyjnych ogrodzenia będą wchodziły roboty budowlane następujących elementów: - fundamentów (część ogrodzenia przeznaczona jest do rozbiórki i otworzenia zgodnie z dokumentacją projektową), - murów fundamentowych (część ogrodzenia przeznaczona jest do rozbiórki i otworzenia zgodnie z dokumentacją projektową), - ścian ogrodzenia (część ogrodzenia przeznaczona jest do rozbiórki i otworzenia zgodnie z dokumentacją projektową), - obróbek blacharskich (na długości całego ogrodzenia wykonać nowe opierzenia zgodnie z dokumentacją projektową), - daszku ogrodzenia (na długości całego ogrodzenia wykonać nowy daszek zgodnie z dokumentacją projektową), - tynków ogrodzenia (w tym m.in. usunąć luźne i odspojone tynki, zaprawy uzupełniające, oczyszczenie powierzchni, przeprowadzenie konserwacji i renowacji, wzmocnienie podłoża, uzupełnienie i naprawa elementów sztukatorskich, wykonanie tynków, wyrównanie, gruntowanie i wykonanie hydroizolacji zgodnie z dokumentacją projektową), - bram wjazdowych i furtki (należy zdemontować oraz poddać piaskowaniu. Skorodowane fragmenty należy wyciąć oraz w ich miejsce wspawać nowe elementy z blachy oraz profili stalowych. Powłokę przed malowaniem odtłuścić za pomocą rozpuszczalników z dodatkiem benzyny. Przed malowaniem zagruntować elementy stalowe podkładem korozyjnym. Przęsła należy pomalować.) UWAGA: Zakres robót budowlanych nie obejmuje malowania ogrodzenia ( z wyjątkiem 2 bram wjazdowych i furtki), ponieważ te prace będą wykonane w kolejnym etapie. Podana kolorystyka została podana jako przykładowa. Ostateczna kolorystyka zostanie określona po wykonaniu badań konserwatorskich na obiekcie i ustaleniu pierwotnej kolorystyki budynku po banku BGK. UWAGA : Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do usunięcia korzeni drzew, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie fundamentów ogrodzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita-łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz.U. z 2019 roku poz. 369 t.j z późn. zm.) z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita¬łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 roku poz. 369 t.j. z późn. zm.) z innymi Wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach