Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych w Gminie Krzymów cz. 2

Gmina Krzymów ogłasza przetarg

 • Adres: 62-513 Krzymów, ul. Kościelna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 413 280 , fax. 632 413 091
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzymów
  ul. Kościelna 2
  62-513 Krzymów, woj. wielkopolskie
  tel. 632 413 280, fax. 632 413 091
  REGON: 31101918300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzymow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w Gminie Krzymów cz. 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych położonych na terenie Gminy Krzymów. Zakres prac obejmuje m. in. - poszerzenia podbudowy do wymaganych wymiarów, - wykonania podbudowy tłuczniowej na poszerzeniach, - wyrównania, przeprofilowania i wzmocnienia istniejącej podbudowy, - skropienia podbudowy emulsją asfaltową kationową w ilości 0,8 kg/m2, - ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 5 cm, - wykonania zjazdów do posesji i na drogi boczne, - uzupełnienia i wyprofilowania poboczy gruntowych. Drogi objęte przedmiotem zamówienia: a) droga gminna Drążeń - Nowy Krzymów, gmina Krzymów, dług. 473 m, szer. 4,0 m, b) droga gminna Kałek – Cecylia, gmina Krzymów, dług. 221,5 m, szer. 4,0 m, 2. Zadanie zostało podzielone na części i obejmuje: Część I: Przebudowa drogi gminnej Drążeń - Nowy Krzymów gmina Krzymów, dług. 473 m, szer. 4,0 m Część II: Przebudowa drogi gminnej Kałek - Cecylia gmina Krzymów, dług. 221,5 m, szer. 4,0 m 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania od numeru 1 do numeru 2. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 4. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji, stanowiącej Załączniki Nr 5-7 do SIWZ, w skład której wchodzą:  Przedmiary robót (Załącznik nr 5 do SIWZ),  Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) (Załącznik nr 6 do SIWZ),  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 7 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część I: Przebudowa drogi gminnej Drążeń - Nowy Krzymów gmina Krzymów, dług. 473 m, szer. 4,0 m w wysokości 2500,00 zł Część II: Przebudowa drogi gminnej Kałek - Cecylia gmina Krzymów, dług. 221,5 m, szer. 4,0 m w wysokości 1500,00 zł 3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: BS Konin O/Krzymów nr 34 8530 0000 0000 5151 2000 0003 z dopiskiem ,,Wadium – nr sprawy: OZ.271.21.2020 - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Krzymów cz. 2 - Część ….” – wadium wniesione w tej formie musi wpłynąć na konto zamawiającego do momentu upływu terminu składania ofert, przelew środków musi być dokonany z konta na konto; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). UWAGA: Oryginał poręczenia, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy złożyć do zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z zaznaczeniem ”Oryginał wadium przetargowego”, natomiast kserokopię poświadczoną przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć jako dokument do oferty. 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii; c) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ); d) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach