Przetargi.pl
Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju

STOWARZYSZENIE "DOM Z SERCEM" ogłasza przetarg

 • Adres: 74-510 Trzcińsko Zdrój, Aleja Róż 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4148060 , fax. 41 48162
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: STOWARZYSZENIE "DOM Z SERCEM"
  Aleja Róż 1 1
  74-510 Trzcińsko Zdrój, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4148060, fax. 41 48162
  REGON: 32032746600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.domzsercem.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn. DOM z SERCEM w Trzcińsku Zdroju - Restauracja historycznego obiektu zabytkowego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 5.2.2 - zachowanie dziedzictwa kulturowego, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zakres zamówienia: konserwacja elewacji oraz izolacja przeciwwilgociowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju: - konserwacja muru z cegły, - konserwacja tynkowanych fragmentów elewacji, - konserwacja elementów drewnianych elewacji, - konserwacja elementów metalowych elewacji, - konserwacja cokołu z granitu i cegły, - wymiana obróbek obróbek i opierzeń blacharskich, - naprawa i konserwacja wsporników betonowych, - wymiana płytek posadzkowych pod balkonem głównym, - konserwacja budynków pomocniczo - gospodarczych, - izolacja pozioma ścian metodą iniekcji, - izolacja pionowa ścian fundamentowych z opaską żwirową 1.1. Użyte materiały muszą posiadać Atesty Techniczne ITB lub Certyfikaty Zgodności z Aprobatą Techniczną oraz Atest Higieniczny PZH oraz przed wbudowaniem uzyskać zgodę na wbudowanie materiałów równoważnych jak użyte w projekcie od Zamawiającego. Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późń. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 7, specyfikacji technicznej robót stanowiącej zał. nr 8 oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 uPzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretne produkty, materiały lub urządzenia z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczeń konkretyzujących producenta, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych (czyli o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ). Zmiana materiałów i urządzeń wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Każdorazowo Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego atesty lub karty materiałów do wbudowania do zatwierdzenia w terminie nie później niż 7 dni przed zamówieniem partii materiału . W przypadku zakupu materiałów na które Zamawiający nie wyrazi zgody , wymiana materiału na zgodny z PT leży po stronie Wykonawcy. 1.3 Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą, opracowanie i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. 1.4 Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfiką organizacji pracy jednostki i możliwościami etapowania prac w porozumieniu z dyrektorem jednostki. 1.5 Wykonawca w czasie realizacji prac zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy dla wykonawcy podbicia fundamentów. 1.6 Wykonawca na żądanie Zamawiającego, udostępni plac budowy wykonawcom innych branż. 1.7 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych jest protokół zatwierdzony przez inspektora nadzoru, Wykonawcę i Zamawiającego. 1.8 W przypadku zaistnienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest stosować ceny nie większe niż ujęte w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego do zamówienia podstawowego, oraz zastosowane wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, kosztów zakupów i zysku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452152102
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15.000,00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wyrażony w latach
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.domzsercem.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach