Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych zawartych w 10 pakietach do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy ogłasza przetarg

 • Adres: 72-200 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 7
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3921559 , fax. 091 3920059
 • Data zamieszczenia: 2015-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy
  ul. Wojska Polskiego 7 7
  72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3921559, fax. 091 3920059
  REGON: 81237265800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych zawartych w 10 pakietach do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów żywnościowych zawartych w 10 pakietach do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158212001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.nowogard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach