Przetargi.pl
Renowacja Zabytkowego Dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie

Gmina Dobrzyń nad Wisłą ogłasza przetarg

 • Adres: 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, Szkolna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 253 05 00, , fax. 54 2531006
 • Data zamieszczenia: 2019-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrzyń nad Wisłą
  Szkolna 1
  87-610 Dobrzyń nad Wisłą, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 253 05 00, , fax. 54 2531006
  REGON: 00052743490991
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dobrzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja Zabytkowego Dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres inwestycji obejmuje Renowację zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie w zakresie kolorystyki i naprawy elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, oraz adaptacji pomieszczeń na potrzeby przedszkola budynku zabytkowego – dworu – zlokalizowanego w Krojczynie 17, działka 183/4, Obręb Krojczyn 0012, gmina Dobrzyń nad Wisłą 040804_5, powiat Lipnowski. Celem projektowanych prac jest podwyższenie standardu technicznego, oraz podwyższenie walorów estetycznych budynków. Granicą terenu opracowania jest działka nr 183/4 obręb Krojczyn 0012, gmina Dobrzyń nad Wisłą 040804_5 - zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian - istniejące. Zakres robót remontowych ujętych w opracowaniu obejmuje: - wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych, - wykonanie nowych ścianek działowych, - wykonanie nowych otworów drzwiowych i poszerzenie istniejących, - osadzenie nowych nadproży, - wykonanie tynków na nowych ścianach i uzupełnienie istniejących tynków, - wykonanie sufitów podwieszonych, - wykonanie szpachlowania i malowanie ścian i sufitów, - wykonanie nowej instalacji c.o. i wod-kan, - wymiana i montaż armatury wod-kan, - wymiana grzejników, - wymiana instalacji elektrycznej, lamp i osprzętu, - remont elewacji bez docieplenia wraz z kolorystyką, - reprofikacja i uzupełnienie sztukaterii ozdobnej i ciągnionej, - wykonanie naprawy i uzupełnień tynków wraz z kolorystyką, - wykonanie tynku renowacyjnego, - obłożenie podestu i schodów wejściowych płytkami, - wykonanie posadzki balkonu wraz z cokolikiem z płytek ceramicznych wraz z izolacją, - naprawa, uzupełnienie i odrestaurowanie balustrad, - wymiana balustrady do piwnicy, - wymiana parapetów zewnętrznych blacharskich z blachy powlekanej, - wymiana stolarki okiennej parteru wraz z parapetami wewnętrznymi, - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej parteru oraz drzwi do piwnicy, - likwidacja instalacji nadtynkowych, - adaptacja dwóch sal lekcyjnych na potrzeby przedszkola, - zmiana aranżacji sanitariatów, - wykonanie nowych posadzek w salach, szatni i komunikacji - dostawa i montaż „schodołazu„ celem zapewnienia dostępności dla osób niepełno-sprawnych, - poprawienie odprowadzenia wody z górnego dachu na niższy na elewacji tylnej, - wykonanie nawierzchni utwardzonej, - korekta koron drzew i krzewów szczególnie od strony południowej i wschodniej. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - Zał. Nr 7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach