Przetargi.pl
Renowacja młyna w Budrach

Gmina Budry ogłasza przetarg

 • Adres: 11-606 Budry, Al. Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874 278 003 , fax. 874 278 017
 • Data zamieszczenia: 2021-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Budry
  Al. Wojska Polskiego 27
  11-606 Budry, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874 278 003, fax. 874 278 017
  REGON: 53285000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipbudry.warmia.mazury.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja młyna w Budrach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na kompleksowym remoncie budynku młyna w miejscowości Budry, działka nr ew. 1029/1, obręb 02 Budry, Gmina Budry, powiat węgorzewski. Zakres robót w szczególności obejmuje: 1) wykonanie niezbędnych dla realizacji projektu rozbiórek (m. in. istniejącego pokrycia, stolarki okiennej/drzwi owej itp.), 2) wykonanie rozbiórki żelbetowych elementów fundamentowych podstawy po byłym wiatraku metalowym, 3) wymianę pokrycia dachowego z uwzględnieniem deskowania i lat, 4) wymianę stolarki okiennej na okna drewniane, 5) renowację istniejących drzwi, 6) wykonanie ścianek działowych i montaż drzwi wewnątrz budynku, 7) montaż oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego zgodnie z załącznikiem do dokumentacji projektowej 8) remont łazienek wraz z wymianą armatury, montażem brodzików, baterii i sedesów, 9) wykonanie posadzek i podłóg, 10) obróbkę kominów, 11) skucie uszkodzonych tynków i uzupełnienie ich, 12) malowanie ścian wewnątrz budynku (w kolorze białym), 13) tynkowanie i malowanie obiektu na zewnątrz (kolory jasne pastelowe w odcieniach beżu, żółci, ecru, itp.), 14) montaż rynien i rur spustowych, 15) oczyszczenie i impregnacja elementów drewnianych (podłóg, stropów,słupów itp.), 16) przebudowy istniejących instalacji wewnętrznych (elektrycznej i wodnokanalizacyjnej), 17) remont elewacji budynku wraz z odtworzeniem uszkodzonych elementów (m. in. ozdobnych gzymsów) oraz malowaniem, 18) przeciwwilgociowa izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnicznych, 19) montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, 20) remont schodów zewnętrznych waz z poręczami,21) naprawa zadaszenia wejścia do budynku oraz przybudówki obiektu, 22) wymiana drewnianych schodów wewnętrznych pomiędzy poziomem piwnicy a parterem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 10 do SIWZ. UWAGA: Załączone przedmiary robót, są materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach