Przetargi.pl
Renowacja małej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-567 Białystok, ul. ks. Stanisława Suchowolca
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 741 10 75, , fax. 0-85 741 15 96
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku
  ul. ks. Stanisława Suchowolca 26
  15-567 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 0-85 741 10 75, , fax. 0-85 741 15 96
  REGON: 94946000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsrckp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja małej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej oraz łazienki i szatni w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku przy ul. Ks. St. Suchowolca 26. 2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) generalny remont dwóch szatni wraz z robotami elektrycznymi i sanitarnymi, 2) remont i wymianę oświetlenia na korytarzu, 3) wydzielenie dodatkowego miejsca na korytarzu na hol, 4) remont oraz wyposażenie magazynu na sprzęt i pomieszczenia biurowego, 5) wymianę oświetlenia na hali oraz instalacji elektrycznej, 6) budowę wentylacji mechanicznej na hali oraz w pomieszczeniach sanitarnych, 7) doprowadzenie do porządku ścian wewnątrz hali, 8) montaż rolet we wewnętrznych oknach na hali. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacjach projektowych (branży architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej), stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. Załączone do dokumentacji przedmiary robót, mają charakter jedynie pomocniczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214220-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 10 000 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 91 1240 5211 1111 0010 6344 7786, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule przelewu należy wpisać ,,Wadium – renowacja małej sali gimnastycznej". 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty, lub oryginał wraz z kopią załączyć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełnią warunki udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wstępne wykonawcy, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ (na lub wg załącznika nr 2 do SIWZ) – składają wszyscy wykonawcy - do oferty; 2) dokument, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ składa każdy z wykonawców – na wezwanie zamawiającego (oferta oceniona najwyżej); 3) dokument, o którym mowa w rozdz. IX SIWZ, składa wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. V SIWZ - na wezwanie zamawiającego (oferta oceniona najwyżej). 2. W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w zał. nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w zał. nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg zał. nr 5 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy z wykonawców), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu – zał. nr 4 do SIWZ. 4. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach