Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń Działu Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium Diagnostycznego oraz Rehabilitacji przy ul. Piaskowej wraz z dostosowaniem układu funkcjonalnego do obowiązujących przepisów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza przetarg

 • Adres: 18-100 Łapy, Korczaka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 814 24 38 , fax. 085 814 24 82
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
  Korczaka 23
  18-100 Łapy, woj. podlaskie
  tel. 085 814 24 38, fax. 085 814 24 82
  REGON: 50644804000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitallapy.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń Działu Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium Diagnostycznego oraz Rehabilitacji przy ul. Piaskowej wraz z dostosowaniem układu funkcjonalnego do obowiązujących przepisów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania następujących pakietów: Nr 1 - przebudowa z dostosowaniem układu funkcjonalnego do obowiązujących przepisów Działu Diagnostyki Obrazowej; Nr 2 - przebudowa z dostosowaniem układu funkcjonalnego do obowiązujących przepisów Laboratorium Diagnostycznego Szpitala. Nr 3 - przebudowa z dostosowaniem układu funkcjonalnego do obowiązujących przepisów Rehabilitacji Leczniczej mieszczącej się w budynku Przychodni przy ul. Piaskowej 9. W dokumentacjach należy zaprojektować prace wyburzeniowo rozbiórkowe z ograniczeniami wynikającymi z pracy na czynnym obiekcie. Dokumentacja związana z realizacją ww. zamówienia powinna zawierać: 1. wykonanie koncepcji do zatwierdzenia przez Zamawiającego i przedłożenie do akceptacji, 2. wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji obiektu w zakresie wystarczającym do sporządzenia dokumentacji projektowej, 3. wykonanie Przedmiotu Zamówienia - dokumentacji projektowej, 4. wykonanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót i STWiOR. Wymagany termin realizacji umowy: Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w maksymalnym terminie: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z treścią rozdziału nr 17. W przypadku zobowiązania się przez Wykonawcę do wykonania zamówienia: - w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy – oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów; - w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy (skrócenie terminu o 1 tydzień) – oferta Wykonawcy otrzyma 20 punktów; - w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy (skrócenie terminu o 2 tygodnie) – oferta Wykonawcy otrzyma 40 punktów. Podany termin (4 tygodnie od dnia zawarcia umowy) jest terminem maksymalnym w jakim Wykonawca musi wykonać przedmiotowe zamówienie. Termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 17 niniejszej SIWZ. W tym za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje przekazanie i zaakceptowanie przez obie strony protokołów końcowych prac stanowiących przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71221000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium dla Wykonawcy przedstawiającego ofertę na wszystkie pakiety wynosi 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych, 00/100 PLN). Wymagane kwoty wadium w rozbiciu na poszczególne pakiety poniżej: Pakiet nr 1 - 700,00 zł Pakiet nr 2 - 700,00 zł Pakiet nr 3 - 1 800,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach