Przetargi.pl
„Renowacja i konserwacja zabytkowej dzwonnicy w Roczynach”

Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza ogłasza przetarg

 • Adres: 34-120 Andrychów, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (0-33) 875-23-60 , fax. (0-33) 875-29-16
 • Data zamieszczenia: 2021-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza
  Rynek 15
  34-120 Andrychów, woj. małopolskie
  tel. (0-33) 875-23-60, fax. (0-33) 875-29-16
  REGON: 52401600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrychow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Renowacja i konserwacja zabytkowej dzwonnicy w Roczynach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Renowacja i konserwacja zabytkowej dzwonnicy w Roczynach”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) wykonanie robót ziemnych, b) wykonanie robót fundamentowych i izolacyjnych, c) sortowanie zmagazynowanych desek dzwonnicy pod kątem możliwości ich wykorzystania z odrzuceniem elementów zniszczonych, d) utylizacja odrzuconych elementów drewnianych, e) izolacja i zabezpieczenie elementów drewnianych, f) wzmocnienie konstrukcji, g) montaż dzwonnicy wraz z elementami na miejscu docelowym, na terenie cmentarza komunalnego w Roczynach, h) zabiegi konserwatorskie elementów stalowych, i) wykonanie nawierzchni chodnikowych z bruku kamiennego, j) wykonanie instalacji odgromowej, k) wykonanie instalacji elektrycznej, l) ukształtowanie terenu wokół dzwonnicy, obsianie mieszankami traw, ł) uporządkowanie terenu budowy, m) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie obrazującej przebieg prac konserwatorskich n) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: - oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, - organizację zaplecza, w tym dróg dojazdowych do terenu budowy, - organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, - wytyczenie geodezyjne, - dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, - wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót (gdy wymagane), - wykonanie dokumentacji fotograficznej z każdego etapu realizacji przedmiotu zamówienia, - bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, - przeprowadzenie wszelkich pomiarów kontrolnych , - wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej dokumentacji projektowej, programie prac konserwatorskich, opinii konserwatorskiej, pozwoleniu na budowę, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga! Zamawiający informuje, iż zakres prac związany z rozbiórką obiektu został wykonany. Materiał z rozbiórki został złożony na placu przy ul. Batorego 24 w Andrychowie. W związku z powyższym nie należy wyceniać prac związanych z rozbiórką. 2. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w przedmiarach robót (jeżeli ich opisanie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót, za zgodą projektanta i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach