Przetargi.pl
Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich)

Powiat Tarnobrzeski ogłasza przetarg

 • Adres: 39400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-15 822 39 22 , fax. 0-15 822 39 22
 • Data zamieszczenia: 2018-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Tarnobrzeski
  ul. 1 Maja 4
  39400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 0-15 822 39 22, fax. 0-15 822 39 22
  REGON: 83040907000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnobrzeski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje: 1. Roboty renowacyjne elewacji: a) roboty przygotowawcze: - odbicie tynków, - odczyszczenie powierzchni ścian z elementami architektonicznym, - odgrzybianie wgłębne murów, - gruntowanie ścian; b) roboty tynkarskie: - naprawa i zabezpieczenie uszkodzeń powierzchni muru i konstrukcji nadproży, - zabezpieczenie i przemurowanie pęknięć i rozwarstwień ścian, - wykonanie tynku renowacyjnego o różnych grubościach, - odtworzenie i renowacja sztukaterii tynkarskiej, - malowanie powierzchni ścian. 2. Renowacja balkonów: - rozebranie elementów kamiennych wraz z posadzką balkonu, - wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy renowacyjnej, - wykonanie izolacji poziomej, - wykonanie elementów kamieniarki balustrad, nakryw i tralek, - wykonanie impregnacji elementów kamiennych, - wykonanie posadzki z płyty granitowej, - wykonanie konserwacji stiuków sufitu nad wejściem głównym. 3. Wymiana okien poddasza i obróbek blacharskich: - wymiana i montaż obróbek blacharskich, - wymiana rur spustowych, rozebranie i naprawa rynien, - wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej, - wykucie i montaż nowych okien. 4. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych: - wykonanie izolacji przeponowej jednorzędowej, ciśnieniowej, ścian fundamentowych. 5. Wykonanie opaski wokół budynku: - rozebranie istniejącej nawierzchni oraz obrzeży, - ułożenie obrzeży betonowych oraz opaski z płyt betonowych. 6. Roboty porządkowe: - wywiezienie gruzów, - uporządkowanie placu budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Pekao S.A. Podkarpackie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie nr 48 1240 1792 1111 0010 5721 6246, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert (06.02.2018 r. do godz. 09:00). Nie wniesienie wadium lub wniesienie go w sposób nieprawidłowy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach