Przetargi.pl
Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Park Kościuszki 21 w Witkowie (zaprojektuj i wybuduj)

Gmina i Miasto Witkowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-230 Witkowo, ul. Gnieźnieńska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 778 194 , fax. 614 778 855
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Witkowo
  ul. Gnieźnieńska 1
  62-230 Witkowo, woj. wielkopolskie
  tel. 614 778 194, fax. 614 778 855
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.witkowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Park Kościuszki 21 w Witkowie (zaprojektuj i wybuduj)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji elewacji frontowej budynku kamienicy w Witkowie przy ul. Park Kościuszki 21 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik do SIWZ. W ramach zadania Wykonawca wykona dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, na podstawie której wykona roboty budowlane, tj.: - renowację elewacji frontowej i szczytowej - tynków, detali architektonicznych oraz kamiennego cokołu, - rozebranie istniejącego i wykonanie nowego balkonu wraz z renowacją istniejącej balustrady, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie obróbek blacharskich, parapetów, - usunięcie zbędnych nieczynnych elementów, - renowację schodów. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentacje powykonawczą. 2. UWAGA ! 1) Wartość oferty jest wartością ryczałtową. 2) Jeżeli w SIWZ (wraz z załącznikami) wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych, o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany materiałów wykończeniowo budowlanych w trakcie realizacji robót budowlanych wymagają ponownego uzyskania akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków w Poznaniu. 3) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi, w tym m.in. wykonanie projektu organizacji ruchu oraz uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego od Gminy i Miasta Witkowo. 4) Wszystkie materiały, użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, w pierwszym gatunku, być przeznaczone do renowacji zabytków, posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie polskimi przepisami, normami dopuszczenia do stosowania (certyfikaty, atesty, świadectwa, aprobaty techniczne itp.) oraz gwarancje uzyskane od producenta. Powyższe dokumenty należy na żądanie inspektora nadzoru przedstawić przed zastosowaniem materiałów/produktów oraz przekazać Zamawiającemu przy odbiorze końcowym robót. W/w materiały/produkty winny spełniać postanowienia aktualnej ustawy o wyrobach budowlanych. 5) Wszystkie wejścia do budynku muszą być dostępne dla osób, które z nich korzystają, muszą być zabezpieczone w taki sposób, by na osoby korzystające z nich nie spadały skuwane, nakładane, odpadające elementy oraz odpady, woda itp., znajdujące się na rusztowaniu. 6) Po wykonaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej. 7) Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych oraz do wykonania umowy, np. uprawnienia i aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego dla kierownika. 8) Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z pkt VII. SIWZ - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach