Przetargi.pl
REMONT SIECI HYDRANTOWEJ W KOMPLEKSIE 2972 m. LESZNO

31 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 61-325 Poznań, Ul. Silniki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 548 500 , fax. 261 548 555
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
  Ul. Silniki 1
  61-325 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 548 500, fax. 261 548 555
  REGON: 63243177100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT SIECI HYDRANTOWEJ W KOMPLEKSIE 2972 m. LESZNO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest REMONT SIECI HYDRANTOWEJ W KOMPLEKSIE 2972 W LESZNIE – zgodnie z Przedmiarem - zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót zawartą w załączniku nr 6 do SIWZ oraz z nakładami zawartymi w kosztorysie ślepym – załącznik nr 7 do SIWZ.Zakres robót: - odkopanie oraz zasypanie istniejącym gruntem hydrantów, - rozebranie nawierzchni utwardzonych (beton, kostka kamienna, asfalt) oraz ich uzupełnienie, - ułożenie obramowania hydrantu z kostki granitowej. W zakresie robót sanitarnych: - demontaż skrzynek żeliwnych chodnikowych, - demontaż hydrantów podziemnych, - demontaż zasuw, - demontaż odcinków sieci wodociągowej, - montaż hydrantów podziemnych i naziemnych fi 80mm, - montaż króćców przyłączeniowych, - montaż zasuw, Materiały z demontażu: - wyroby metalowe - rozliczyć z użytkownikiem przy udziale inspektora nadzoru i przekazać do magazynu SOI. - zdemontowane odpady budowlane przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazując Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp – wg zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach