Przetargi.pl
Remonty dróg na terenie miasta Kobyłka: ul. Kosynierów, ul. Borysów (od ul. Turowskiej do ul. Nadarzyn) oraz ul. Jałowcowej

Miasto Kobyłka ogłasza przetarg

 • Adres: 05-230 Kobyłka, Wołomińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 760 70 08, , fax. 22 760 70 55
 • Data zamieszczenia: 2020-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kobyłka
  Wołomińska 1
  05-230 Kobyłka, woj. mazowieckie
  tel. 22 760 70 08, , fax. 22 760 70 55
  REGON: 13269663000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kobylka.pl/index.php

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty dróg na terenie miasta Kobyłka: ul. Kosynierów, ul. Borysów (od ul. Turowskiej do ul. Nadarzyn) oraz ul. Jałowcowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych na terenie miasta Kobyłka, tj.: 1) remont ul. Borysów (od ul. Turowskiej do ul. Nadarzyn) poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz z obustronnym drenażem francuskim, 2) remont ul. Jałowcowej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej, 3) remont ul. Kosynierów poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: załącznik nr 5 do SIWZ, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 20 000, 00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Formę wniesienia wadium wybiera wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 3. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta Kobyłka Bank Millennium nr konta: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479 z dopiskiem: Wadium WZP.271.31.2020 remonty dróg na terenie miasta Kobyłka 4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna, oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty). Zamawiający dopuszcza również przedłożenie dokumentu wadium w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym osób upoważnionych do jego wystawienia, załączając go na nośniku danych (włożyć do koperty z ofertą) lub przesyłając na adres e-mail: magdalena.przygodzka@kobylka.pl lub katarzyna.lokietek@kobylka.pl przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez Gwaranta, tj. oryginału dokumentu. 5. Jeśli wykonawca złoży wadium w innej formie niż gotówka, do obliczania terminu ważności dokumentu wadialnego należy brać datę składania ofert (rozdz. XV SIWZ) i doliczyć liczbę dni związania ofertą określoną w rozdz. XIII SIWZ. 6. Jeżeli wykonawca wybierze dokument, jako formę wadium, niedopuszczalne jest ujmowanie w nim zapisów warunkujących wypłatę – gwarant musi gwarantować zapłatę należności nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach