Przetargi.pl
„Remonty cząstkowe nawierzchni, elementów drogi oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wolibórz – Bielawa w km 0+000 – 18+751”

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza przetarg

 • Adres: 58-260 Bielawa, ul. Plac Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (074) 8334-255 , fax. 748 335 838
 • Data zamieszczenia: 2020-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Bielawa
  ul. Plac Wolności 1
  58-260 Bielawa, woj. dolnośląskie
  tel. (074) 8334-255, fax. 748 335 838
  REGON: 89071782300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remonty cząstkowe nawierzchni, elementów drogi oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wolibórz – Bielawa w km 0+000 – 18+751”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni, elementów drogi oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wolibórz – Bielawa w km 0+000 – 18+751” Pod pojęciem „remonty cząstkowe nawierzchni” rozumie się roboty budowlane związane z naprawą miejscowych uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. Wykaz robót wykonywanych w ramach remontów cząstkowych nawierzchni przedstawiono w Załączniku nr 1 do projektu umowy. Wykonawca w ramach remontów cząstkowych nawierzchni wykona również roboty nie wymienione w Załączniku nr 1 do projektu umowy, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do usunięcia uszkodzeń nawierzchni i które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W ramach utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego Wykonawca będzie wykonywał roboty wymienione w Załączniku nr 1 do projektu umowy oraz zobowiązuje się do utrzymywania 24-godzinnego pogotowia technicznego, łącznie z dniami wolnymi od pracy i świętami, w celu wygrodzenia i oznakowania miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu, życiu lub mieniu, powstałych w pasach drogowych na skutek: uszkodzeń nawierzchni, awarii infrastruktury technicznej, wystąpienia osuwisk, przewrócenia drzew, słupów energetycznych, reklam, itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach