Przetargi.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w roku 2020 masą bitumiczna na gorąco

Powiat Wołowski ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, pl. Piastowski
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 805 901, , fax. 713 805 900
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wołowski
  pl. Piastowski 2
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 713 805 901, , fax. 713 805 900
  REGON: 93193480000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwolowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w roku 2020 masą bitumiczna na gorąco
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót związanych z bieżącym letnim utrzymaniem dróg, polegających na naprawie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich masą bitumiczną na gorąco polegają na wykonaniu napraw uszkodzonych nawierzchni bitumicznych (likwidacja ubytków i wyboi) przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco, układanej mechanicznie przy użyciu rozściełaczy i walców lub ręcznie przy użyciu zagęszczarek płytowych, w przewidywanej ilości 393 t, w tym drogi powiatowe do 120 t, drogi wojewódzkie do 273 t i obejmują: nadanie naprawianym powierzchniom regularnych kształtów figur geometrycznych poprzez obcięcie lub sfrezowanie; przed skropieniem emulsją ubytku, powierzchnię osuszyć nagrzewnicą (w razie potrzeby), oczyścić przy pomocy szczotki ręcznej i sprężonego powietrza; skropienie nawierzchni przed ułożeniem masy bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2; ułożenie mieszanki bitumicznej (mineralno-asfaltowej) o uziarnieniu 0/12,8 mm wraz z posmarowaniem krawędzi obciętej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2; zagęszczenie ułożonej masy; zasypanie miałem kamiennym. Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie udzielenia zamówienia, do zmiany podanej w specyfikacji ilości robót (zmniejszenie lub zwiększenie) i dostosowanie ilości do wysokości zabezpieczonych środków finansowych na realizację zamówienia, zagwarantowanych umową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł w formie zgodniej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: w pieniądzu; w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; w gwarancjach bankowych; w gwarancjach ubezpieczeniowych; w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 110). W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich nr konta: 11 9583 1022 0100 0447 2001 0004 z adnotacją „WADIUM Remonty cząstkowe dróg powiatowych i wojewódzkich w roku 2020 masą bitumiczną na gorąco”. Wadium winno być na wskazanym koncie nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w zamkniętym, osobnym opakowaniu z oznaczeniem firmy i dopiskiem „Oryginał wadium”. Kopię dokumentu należy dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dodatkowo składa: 1) Formularz Oferty; 2) Kosztorys ofertowy; 3) Pisemne Zobowiązanie wymagane w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy należy złożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp (informacja z sesji otwarcia), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach