Przetargi.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Żnin.

Gmina Żnin ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, ul. 700-lecia
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 031 301 , fax. 523 031 103
 • Data zamieszczenia: 2021-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żnin
  ul. 700-lecia 39
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 031 301, fax. 523 031 103
  REGON: 92351222000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umznin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Żnin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych emulsją asfaltową i grysami nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Żnin. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: CZĘŚĆ I: Remont nawierzchni bitumicznych i powierzchniowo-utrwalonych emulsją asfaltową i grysami na terenach wiejskich. Technologia robót: według załącznika pomocniczego nr 8 do SIWZ (szczegółowe specyfikacje techniczne). Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami. Głębokość wyboju do 4 cm/m2. W przypadku głębszego wyboju należy uzupełnić podbudowę tłuczniem wapiennym z zagęszczeniem. Szacunkowy zakres robót na drogach gminnych wynosi ok. 6847,81 m2. CZĘŚĆ II: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic mieszanką mineralno-bitumiczną na gorąco lub masą asfaltową z remontera wraz z obcięciem i posmarowaniem krawędzi, a także regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych w pasie drogowym. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ulic: - mieszanką mineralno-bitumiczną na gorąco z wytwórni. Szacunkowa powierzchnia remontu masą mineralno-bitumiczną wynosi 610,00 m2. Technologia wykonania wg PN EN 13108-1 masa AC 11S wg załącznika pomocniczego nr 8 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczna Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej. Głębokość wyboju do 5 cm/m2. W przypadku głębszego wyboju należy uzupełnić podbudowę tłuczniem wapiennym z zagęszczeniem. - z masą remontera drogowego wraz z obcięciem i posmarowaniem krawędzi Dodatkowo w ramach interwencyjnych prac remontowych przewiduje się wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta masą z remontera drogowego. Szacunkowy zakres robót 200 m2 . Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych w pasie drogowym. Szacunkowa ilość 30 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach