Przetargi.pl
Remonty cząstkowe chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w 2013 roku

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-140 Serock, ul. Nasielska 21
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 782 75 73 , fax. 22 782 75 73
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
  ul. Nasielska 21 21
  05-140 Serock, woj. mazowieckie
  tel. 22 782 75 73, fax. 22 782 75 73
  REGON: 14209678300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.serock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: - wykonywanie remontów cząstkowych chodników z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 6 cm (z materiałem zakupionym przez Wykonawcę i z materiałem z odzysku), - wykonywanie remontów cząstkowych chodników lub dróg z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 8 cm (z materiałem zakupionym przez Wykonawcę i z materiałem z odzysku), - wykonywanie remontów cząstkowych chodników z płytek betonowych 50x50x7 cm (z materiałem zakupionym przez Wykonawcę), - przebudowę krawężników betonowych i obrzeży (z materiałem zakupionym przez Wykonawcę i z materiałem z odzysku), - wykonywanie regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej oraz zaworów wodociągowych i gazowych, - wykonywanie remontów uszkodzonych nawierzchni tłuczniem o średniej grubości 10 cm (materiał Wykonawcy), - montaż oznakowania pionowego drogowego i informacyjnego (materiał Zamawiającego) - demontaż oznakowania pionowego drogowego i informacyjnego. Prace należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Terminy realizacji konkretnych zleceń będą każdorazowo ustalane z Zamawiającym, a ich okres realizacji będzie zależny od zakresu danego zlecenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.serock.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach