Przetargi.pl
Remont Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8410500 , fax. 061 8480556
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  ul. Jackowskiego 18 18
  60-509 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8410500, fax. 061 8480556
  REGON: 63127678800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie - roboty budowlane, sanitarne i elektryczne na parterze i I piętrze w budynku głównym oraz przeprowadzenie drenażu opaskowego wokół budynku. Zamawiający wymaga, by Wykonawca: - dokonał wizji lokalnej na obiekcie; - zagwarantował, iż prace remontowe będą prowadzone w sposób nie utrudniający działalności szkoły; - udzielił 5 lat gwarancji na wykonane prace budowlane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach